2024.03.26 – LXXIII sesja Rady Miasta Czarnków (15.30)

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) zwołuję 26 marca 2024 roku o godzinie 15:30 w Sali Sesyjnej Ratusza LXXIII SESJĘ RADY MIASTA CZARNKÓW z następującym porządkiem obrad:  1. Otwarcie sesji.2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.4. Informacja z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2023 roku. 5. Podjęcie uchwał:- w sprawie przyjęcia „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, w energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Czarnków” – DRUK nr 523, – w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska w 2024 r. – DRUK nr 520,- w sprawie zmian w budżecie miasta na 2024 rok – DRUK nr 521,- w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii rozwoju Gminy Miasta Czarnków na lata 2024-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji  – DRUK nr 522,- w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Gminy Miasta Czarnków – DRUK nr 524, autopoprawka,- w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości – DRUK nr 525,- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2035 – druk nr 526,- zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania – DRUK nr 527.6. Sprawozdanie burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym.7. Korespondencja, która wpłynęła do Rady Miasta Czarnków.8. Interpelacje radnych.9. Wolne głosy i wnioski.10. Zakończenie sesji. źródło: https://bip.czarnkow.pl/20240326-lxxiii-sesja-rady-miasta-czarnkow-1530.html