26 marca odbyła się LXVIII Sesja Rady Powiatu Tczewskiego

Przed rozpoczęciem marcowej sesji Wojewoda Pomorska – Beata Rutkiewicz w imieniu Prezydenta RP, wręczyła siedmiorgu zasłużonym pracownikom Starostwa Powiatowego w Tczewie złote, srebrne i brązowe „Medale Za Długoletnią Służbę”. Odznaczenia przyznawane są za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej.  Po zakończonej ceremonii, sesja rozpoczęła się od sprawozdania Starosty Tczewskiego z bieżącej działalności Zarządu Powiatu Tczewskiego. Następnie radni przyjęli informację Przewodniczącej o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz odpowiedziach na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji i w okresie międzysesyjnym.  Radni wysłuchali również sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu tczewskiego za rok 2023 i informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie o aktualnym stanie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach powiatu. Przyjęte zostało również sprawozdanie z realizacji programów polityki zdrowotnej, sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za rok 2023 oraz ocena zasobów pomocy społecznej w powiecie tczewskim. Podczas sesji przyjęto następujące uchwały: zmieniającej uchwałę w sprawie współpracy Powiatu Tczewskiego i Gminy Miejskiej Tczew w zakresie utrzymania dróg zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Miejskiej Tczew na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych na drogach gminnych  zmieniającej uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich nabywania, zbywania i wykupu w sprawie określenia przystanków na terenie powiatu tczewskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Tczewski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tczewskiego na rok 2024  zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2024 – 2036 Z materiałami na LXVIII sesję Rady Powiatu Tczewskiego można się zapoznać w naszym Biuletynie Informacji Publicznej:https://bip.powiat.tczew.pl/materialy-na-lxviii-sesje-rady-powiatu-tczewskiego-w-dniu-26-marca-2024-roku.html  Nagrania z sesji dostępne są w naszym Biuletynie Informacji Publicznej:https://bip.powiat.tczew.pl/601-nagrania-z-sesji.html