Badanie struktury gospodarstw rolnych

Od 1 czerwca do 8 lipca 2013 roku na terenie całego kraju zostanie przeprowadzone badanie struktury gospodarstw rolnych na formularzu R-SGR. Badanie będzie realizowane metodą reprezentacyjną, co oznacza, że spośród wszystkich gospodarstw w województwie śląskim, została wylosowana próba 12 % wynosząca ok. 11 tys. gospodarstw.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2012 roku w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej za rok 2013 (dz. U. poz. 1391) Główny Urząd Statystyczny realizuje również w ww. terminie niżej wymienione badania:

– badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej na formularzu R-KSRA.
– ankietę Koniunktury w gospodarstwie rolnym na formularzu AK-R.

Oznacza to, że gospodarstwo rolne może zostać wylosowane do każdego z ww. badań.

Celem badań jest pozyskanie danych na potrzeby kształtowania nowych narzędzi Wspólnej Polityki Rolnej oraz dostarczenie informacji pozwalających na dokonanie analizy zmian w strukturze gospodarstw rolnych, a także ich wieloprzekrojowej charakterystyki. Wyniki badania służą również kształtowaniu polityki żywnościowej państwa, dlatego tak istotne jest pozyskanie rzetelnych informacji. Przeprowadzenie statystycznych badań rolniczych jest niezbędne dla sprawnego funkcjonowania informacji o gospodarce. Niezwykle ważną rolę odgrywa popularyzacja tychże badań oraz wyjaśnienie ich znaczenia
w nowoczesnym społeczeństwie informacyjnym.

Do wylosowanych użytkowników gospodarstw rolnych zostanie wysłany list Prezesa GUS informujący m. in. o rodzaju przeprowadzonych badań ankietowych, terminie ich realizacji oraz możliwości samodzielnego wypełniania ankiet przez Internet.

Udział w badaniu użytkowników gospodarstw rolnych jest obowiązkowy. Oznacza to, że są oni zobowiązani do udzielenia ścisłych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi.

W badaniu struktury gospodarstw rolnych zostaną zebrane informacje m. in. o sposobie użytkowania gruntów, pogłowia zwierząt gospodarskich, działalności gospodarczej, struktury dochodów, powierzchni zasiewów, pracujących w gospodarstwach rolnych, zużycia nawozów i ochrony roślin oraz ciągników i maszyn w gospodarstwie.

Dane od gospodarstw rolnych zbierane będą przez specjalnie przeszkolonych i upoważnionych ankieterów – w formie elektronicznej poprzez wywiad bezpośredni rolnika. Ankieterzy będą korzystać z urządzeń mobilnych, na których będą wypełniać formularz elektroniczny. W badaniach przewidziano także możliwość przekazywania danych za pośrednictwem Internetu. Z tej formy przekazania danych będzie można korzystać w terminie od 1 do 9 czerwca br. Po upływie tego czasu, tj. od 10 czerwca do 8 lipca 2013 roku z rolnikami kontaktować będą się osobiście ankieterzy lub telefonicznie – teleankieterzy.