Bezpłatne turnusy rehabilitacyjne w ośrodkach KRUS

Są jeszcze miejsca dla rolników i ich dzieci na bezpłatnych turnusach rehabilitacyjnych w ośrodkach KRUS.
Do 10 maja placówki Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Częstochowie będą przyjmować jeszcze wnioski o skierowanie na wakacyjne turnusy rehabilitacyjne dzieci rolników ubezpieczonych w Kasie (w czerwcu i lipcu), mających schorzenia układu oddechowego, wady i choroby układu ruchu. Dorośli rolnicy mogą korzystać z pobytu w Ośrodkach Rehabilitacji Rolników przez cały rok.
KRUS dysponuje 6 Centrami Rehabilitacji Rolników w atrakcyjnych miejscowościach Polski: Szklarskiej Porębie, Świnoujściu, Iwoniczu Zdroju, Jedlcu, Kołobrzegu, Horyńcu Zdroju. Ocenia się, że koszt pobytu 1 osoby podczas trzytygodniowego turnusu wynosi w sumie ponad 2500 złotych, tymczasem, jest on dla skierowanych rolników i ich dzieci bezpłatny. W tym roku rodzice lub opiekunowie prawni nie ponoszą także kosztów związanych z dojazdem dziecka do CRR.
Zapobieganie powstaniu inwalidztwa lub ograniczenie go do poziomu umożliwiającego dalsze wykonywanie pracy w gospodarstwie rolnym poprzez prowadzenie rehabilitacji leczniczej to jedno z podstawowych zadań Kasy. Rehabilitacja jest jedynym sposobem na powrót rolnika do dawnej sprawności po przebytych urazach, wypadkach i chorobach. Centra Rehabilitacji Rolników są powołane do prowadzenia działalności leczniczej w zakresie kompleksowej rehabilitacji i leczenia osób z chorobami narządu ruchu oraz układu krążenia. Dotychczasowa wieloletnia działalność pozwoliła na doskonalenie metod terapeutycznych, co przełożyło się na poprawę zdrowia wielu tysięcy pacjentów (https://www.krus.gov.pl/zadania-krus/rehabilitacja/informacje-ogolne/).
Pobyt dla dzieci Centra Rehabilitacji Rolników KRUS zapewniają dzieciom indywidualny program rehabilitacyjny, całodobową opiekę lekarsko-pielęgniarską oraz całodzienne wyżywienie.
Dzieci z terenu województwa śląskiego w tym roku będą mogły się leczyć i odpoczywać w dwóch krusowskich ośrodkach: – podopieczni z wadami postawy i chorobami układu ruchu przebywać będą w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Horyńcu Zdroju, w terminie od 23 czerwca do 13 lipca 2019 roku – natomiast z chorobami układu oddechowego – w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Iwoniczu Zdroju, w terminie od 10 lipca do 30 lipca 2019 roku.
Wnioski o skierowanie dziecka na turnus rehabilitacyjny można uzyskać w Oddziale Regionalnym KRUS w Częstochowie lub w Placówkach Terenowych, których na terenie województwa śląskiego jest 12. Wypełniony wniosek wraz z załącznikiem należy złożyć do KRUS w nieprzekraczalnym terminie, do 10 maja 2019 roku.
Przy kierowaniu i kwalifikowaniu dzieci na turnusy rehabilitacyjne muszą zostać spełnione określone warunki i zasady. Przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) musi podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy. Jeżeli rolnik ubezpieczony jest na wniosek w pełnym zakresie – ubezpieczenie powinno trwać nieprzerwanie co najmniej rok. W roku 2019 na turnusy kierowane będą dzieci urodzone w latach 2004 – 2012 (mające 7-15 lat). Podstawą skierowania dziecka jest wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą, stanowiący załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lipca 2013 roku, w sprawie warunków i trybu kierowania przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na rehabilitację leczniczą oraz udzielenia zamówień na świadczenia i usługi rehabilitacyjne (Dz. U. z 2013 r. poz. 860).
Wniosek powinien być wystawiony przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę, w leczeniu którego pozostaje dziecko. Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej KRUS: www.krus.gov.pl. Do wniosku obligatoryjnie powinien zostać dołączony wypełniony załącznik, stanowiący dodatkową informację o stanie zdrowia dziecka, jak i oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) zawierające m.in. zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
Dzieci kwalifikuje lekarz regionalny KRUS, pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy rehabilitacyjne mają dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności. (https://www.krus.gov.pl/aktualnosci/dokument/artykul/turnusy-rehabilitacyjne-dla-dzieci-rolnikow-w-2019-roku/).
Warto dodać, że dzieci uczestniczące w turnusach ubezpieczone są od następstw nieszczęśliwych wypadków, gdyż umowa w tym zakresie (finansowana przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników) zawarta z Pocztowym Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych.
Przed podróżą w obie strony na turnus rehabilitacyjny zostanie obligatoryjnie dokonana kontrola pojazdu przez policję.
Pobyt dla dorosłych rolników – wymogi Rehabilitacja rolników uprawnionych do świadczeń Kasy jest organizowana w formie 21-dniowych turnusów prowadzonych we własnych Centrach Rehabilitacji Rolników KRUS. Z rehabilitacji mogą korzystać osoby zagrożone całkowitą niezdolnością do pracy w gospodarstwie rolnym, albo uznane okresowo za całkowicie niezdolne do pracy w gospodarstwie rolnym, ale rokujące odzyskanie tej zdolności w wyniku leczenia i rehabilitacji. Muszą one jednak spełniać określone kryteria dotyczące zasad podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników. W związku z tym na turnusy rehabilitacyjne kierowane są osoby, które spełniają jeden z następujących warunków: – podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie – podlegają ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu na wniosek w pełnym zakresie nieprzerwanie co najmniej 18 miesięcy przed złożeniem wniosku o rehabilitację leczniczą – mają ustalone prawo do okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy i zachowali zdolność do samodzielnej egzystencji.
Każdorazowo świadczenie rehabilitacyjne przyznawane jest na wniosek lekarza ustalającego wskazania do odbycia rehabilitacji. Do wniosku muszą być dołączone niezbędne badania, zlecone przez lekarza. Wypełniony wniosek, który swą ważność zachowuje 6 miesięcy, należy złożyć (osobiście lub wysłać pocztą) we właściwym oddziale regionalnym lub placówce terenowej Kasy. Wnioski podlegają rejestracji, sprawdzeniu pod względem formalnym i ocenie merytorycznej.
Po akceptacji lekarza regionalnego inspektora orzecznictwa lekarskiego KRUS, rolnicy otrzymują propozycję wyjazdu. W przypadku gdy rolnik wyrazi zgodę na proponowany termin i miejsce rehabilitacji, otrzymuje skierowanie na turnus rehabilitacyjny.
Pierwszeństwo w skierowaniu na rehabilitację leczniczą mają osoby, dla których potrzeba rehabilitacji jest uzasadniona następstwem wypadku przy pracy rolniczej.
Zakład rehabilitacji leczniczej zwraca rolnikowi skierowanemu na turnus koszty przejazdu do placówki rehabilitacyjnej w wysokości odpowiadającej cenie biletu najtańszego dostępnego środka transportu zbiorowego.
Z rehabilitacji leczniczej można korzystać nie częściej niż co 12 miesięcy. Osobom, które mają ustalone prawo do zasiłku chorobowego z tytułu czasowej niezdolności do pracy trwającej ponad 180 dni, a także osobom mającym ustalone prawo do okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym – świadczenie rehabilitacyjne można przyznać po upływie 6 miesięcy od dnia zakończenia poprzedniej rehabilitacji. W przypadku uzasadnionych potrzeb zdrowotnych pacjenta, okres oczekiwania na ponowne skierowanie może zostać skrócony, a sam pobyt przedłużony.
Poddanie się rehabilitacji jest całkowicie dobrowolne i w niczym nie ogranicza prawa rolnika do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego rolników z wyjątkiem prawa do zasiłku chorobowego za okres przebywania w zakładzie rehabilitacji leczniczej. https://www.krus.gov.pl/zadania-krus/rehabilitacja/informacje-ogolne/
W 2019 roku KRUS w całym kraju zorganizuje turnusy rehabilitacyjne dla 1176 dzieci rolników uprawnionych do świadczeń Kasy. Każdego roku z rehabilitacji leczniczej za pośrednictwem KRUS korzysta około 14 tys. osób.
Szczegółowe informacje w sprawie turnusów rehabilitacyjnych można otrzymać w OR KRUS w Częstochowie, ul. Korczaka 5, pokój 24 i 25, pod telefonem nr 34 365 32 92 oraz w Placówkach Terenowych. Formularze wniosków są dostępne na stronie internetowej.
https://www.krus.gov.pl/fileadmin/moje_dokumenty/dokumenty/bip/form/wzor_wniosku_skierowanie_na_rehabilitacje.pdf
Komunikat KRUS