Dodatkowe środki na zakup książek do bibliotek szkolnych w zakresie wychowania przedszkolnego

Gmina Brodnica otrzymała kolejne wsparcie finansowe w ramach realizacji programu wieloletniego – „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” Priorytet 3 Kierunek interwencji 3.1. – w roku 2024, w wysokości 8.000 zł. Gmina Brodnica składając wniosek do Wojewody zarezerwowała wkład własny niezbędny do zakupu książek w wysokości 2.000 zł, co stanowi 20% wnioskowanej i przyznanej gminie kwoty.