Dotacja do unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przedłużył na 2023 rok dofinansowanie zadań związanych z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem lub zbieraniem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest.

Aby skorzystać z dotacji na rok 2023 należy złożyć wniosek do Urzędu Miasta Myszkowa. Wnioski są dostępne do pobrania poniżej lub w wersji papierowej w Urzędzie Miasta w Myszkowie w godz. pracy urzędu.

Prawidłowo wypełnione wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy dostarczyć do UM w Myszkowie (na biuro podawcze w holu Urzędu Miasta lub pocztą) w nieprzekraczalnym terminie do 28 października 2022 r. Wnioski złożone po upływie ww. terminu oraz niekompletne nie będą rozpatrywane.

Prace związane z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest, będzie można wykonać po 1 stycznia 2023 r.
Wszystkie prace muszą być wykonane do 31 sierpnia 2023 r. Wojewódzki Fundusz nie dofinansuje prac, które zostały już wykonane.

Dofinansowanie dotyczy wymiany azbestu znajdującego się na budynkach jak również azbestu zgromadzonego na nieruchomości pochodzącego z budynków mieszkalnych lub gospodarczych.

Informacja dla wykonawców

Wykonawca prac polegających na demontażu i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest bez demontażu, ma obowiązek zgłoszenia terminu
(co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem prac) wykonywania ww. prac odpowiednim organom: (właściwemu organowi nadzoru budowlanego, właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy oraz właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu), zgodnie z przepisami prawa określającymi sposób i warunki bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest, pod rygorem nieotrzymania dotacji przez mieszkańca.