Dotacja na usunięcie azbestu!

W związku z podpisaniem umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dotację dla zadań związanych z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem lub zbieraniem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest na rok 2023 oraz przyznaną kwotą dofinansowania, zaistniała możliwość dodatkowego naboru wniosków.

Aby skorzystać z dotacji w roku 2023 należy złożyć wniosek do Urzędu Miasta Myszkowa.

Wnioski są dostępne do pobrania poniżej lub w wersji papierowej w Urzędzie Miasta w Myszkowie w godz. pracy urzędu.

Prawidłowo wypełnione wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy dostarczyć do UM w Myszkowie (na biuro podawcze w holu Urzędu Miasta lub pocztą) w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia 2023 r.

Wnioski złożone po upływie ww. terminu oraz niekompletne nie będą rozpatrywane.

Wszystkie prace muszą być wykonane do 31 sierpnia 2023 r.

Wojewódzki Fundusz nie dofinansuje prac, które zostały już wykonane.

Dofinansowanie dotyczy wymiany azbestu znajdującego się na budynkach jak również azbestu zgromadzonego na nieruchomości pochodzącego z budynków mieszkalnych lub gospodarczych.

Informacja dla wykonawców

Wykonawca prac polegających na demontażu i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest bez demontażu, ma obowiązek zgłoszenia terminu (co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem prac) wykonywania ww. prac odpowiednim organom: (właściwemu organowi nadzoru budowlanego, właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy oraz właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu), zgodnie z przepisami prawa określającymi sposób i warunki bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest, pod rygorem nieotrzymania dotacji przez mieszkańca.