Dziś sesja Rady Miejskiej w Radomiu

W poniedziałek, 25 marca 2024 roku odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Radomiu. Sesja od godz. 8 w budynku Ratusza.W porządku obrad między innymi: sprawozdanie Młodzieżowej Rady Miasta Radomia, informacja o stanie realizacji inwestycji drogowych, budowie RCS. Radni zajmą się także rozpatrzeniem projektów uchwał: zmian w Uchwale Budżetowej, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów zagospodarowania przestrzennego, podziałem środków z PFRON, uchwaleniem dotacji dla działalności Centrum Integracji Społecznej. Radni zdecydują o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, wypowiedzą się też w sprawie zawarcia porozumienia z gminą Wierzbica w zakresie realizacji zadania z zakresie pomocy społecznej, przyjęcia programu osłonowego Korpus wsparcia seniorów oraz programu Opieki wytchnieniowej.
Radomscy radni zdecydują także o przyjęciu Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej, określą wykaz kąpielisk na 2024 rok, wyznaczą obszar i granice aglomeracji Radom, przyjmą także Program opieki nad zwięrzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.