E-akta czyli zmiany w okresie przechowywania akt pracowniczych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że od 1 stycznia 2019 r. zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej.
Pracodawca będzie mógł zdecydować, czy chce skrócić z 50 do 10 lat okres przechowywania dokumentów pracowników, których zatrudnił w latach 1999-2018, natomiast dokumenty pracowników zatrudnionych po 2018 roku pracodawca będzie przechowywał 10 lat. Zmiana przepisów daje też możliwość wyboru formy przechowywania akt – od stycznia 2019 r. akta będzie można przechowywać i archiwizować papierowo lub elektronicznie.
Informacja o szkoleniach Oddział ZUS w Częstochowie organizuje bezpłatne szkolenia dla pracodawców i biur rachunkowych „Prościej, taniej, e-akta”. Informacje o szkoleniach znajdują się na stronie www.zus.pl w zakładce wydarzenia i szkolenia. Najbliższe szkolenia odbędą się: 4, 7, 11, 17, 21 stycznia 2019 roku o godz. 12:00 w Oddziale ZUS w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego 43/45 wsali 312 (III piętro). Zgłoszenia pod numerami telefonów: 34 368-94-80, 34 368-91-33 lub e-mailowo: zus.szkolenia.czewa@zus.pl.
Komunikat do przedsiębiorców
Zmiany w okresie przechowywania akt pracowniczych
Od 1 stycznia 2019 r. będzie Ci łatwiej przechowywać akta pracownicze pracowników i zleceniobiorców.
Zdecydujesz, czy będziesz przechowywać i archiwizować dokumentację pracowniczą w formie papierowej czy elektronicznej. Dokumenty pracowników, których zatrudnisz po 2018 r., będziesz przechowywać tylko przez 10 lat. Będziesz również mieć możliwość, żeby skrócić z 50 do 10 lat okres przechowywania dokumentacji pracowniczej osób, które zatrudniłeś w latach 1999-2018.
Abyś mógł przechowywać przez 10 lat dokumenty pracowników, których zatrudniłeś w latach 1999-2018, złóż do ZUS oświadczenie (ZUS OSW) o zamiarze przekazania raportów informacyjnych. Potem w ciągu roku przekaż do ZUS raport informacyjny (ZUS RIA) za każdego pracownika, którego zatrudniłeś w latach 1999-2018. Jeśli rozwiążesz stosunek pracy z pracownikiem po 2018 r., przekaż do ZUS raport informacyjny wraz z dokumentem wyrejestrowującym z ubezpieczeń.
Oświadczenie o zamiarze przekazania raportów informacyjnych możesz złożyć w wybranym przez siebie terminie. To, czy złożysz to oświadczenie, zależy od Ciebie. Możesz podjąć decyzję w dowolnym momencie.
Możesz także wycofać złożone oświadczenie, ale tylko zanim złożysz pierwszy raport informacyjny. Jeśli wycofasz oświadczenie, to automatycznie zrezygnujesz ze skróconego okresu przechowywania akt pracowniczych. Oznacza to, że będziesz przechowywać je przez 50 lat.
Ważne
Jeżeli złożysz oświadczenie o zamiarze przekazania raportów informacyjnych i przynajmniej jeden raport informacyjny, to nie wycofasz już oświadczenia. Będziesz więc składać raporty informacyjne za wszystkich ubezpieczonych zatrudnionych przez Ciebie w latach 1999-2018.
Od stycznia 2019 r. nowe dokumenty przekazywane do ZUS
ZUS RPA – imienny raport miesięczny o przychodach i wykonywaniu pracy nauczycielskiej – nowy dokument
Od stycznia 2019 r. będziesz przekazywać raport ZUS RPA. Będziesz go przekazywać w komplecie rozliczeniowym, jeśli w danym miesiącu wypłacisz przychód należny za inny rok kalendarzowy niż rok, którego dotyczy raport RPA (np. trzynastka wypłacona za poprzedni rok).
W raporcie tym będziesz podawać informacje o składnikach wynagrodzenia niezbędnych do wyliczenia lub przeliczenia świadczenia. Dodatkowo w raporcie tym musisz podawać okresy wykonywania pracy nauczycielskiej przez Twoich pracowników.
Zmienią się dwa formularze rozliczeniowe
ZUS DRA – deklaracja rozliczeniowa. W dokumencie zostanie usunięty blok VI – rozliczenie części IV i V (czyli rozliczenie składek na ubezpieczenia społeczne oraz świadczeń podlegających rozliczeniu w ciężar składak na ubezpieczenia społeczne). Dodany zostanie blok IX – zestawienie należnych składek do zwrotu lub zapłaty. W bloku tym będziesz rozliczać:

składki na ubezpieczenia społeczne,
składki na ubezpieczenie zdrowotne,
składki na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych,
wypłacone świadczenia, które podlegają rozliczeniu w ciężar składek na ubezpieczenia społeczne.

ZUS ZWUA – wyrejestrowanie z ubezpieczeń. W tym dokumencie zostanie dodany nowy blok V, który dotyczy rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy albo stosunku służbowego.
Systemy kadrowo-płacowe
Jeżeli korzystasz z programu kadrowo-płacowego, musisz go uaktualnić o dane, które będziesz przekazywać do ZUS zgodnie z nowymi przepisami. Jeśli zatem Twój program nie zapisuje wymaganych danych, musisz go zmienić w tym zakresie.
Krótko o tym, co najważniejsze

Będziesz przechowywać przez 10 lat akta pracownicze osób, które zatrudnisz po 2018 r.
Możesz skrócić do 10 lat okres przechowania akt tych pracowników, których zatrudniłeś w latach 1999-2018. W tym celu musisz złożyć oświadczenie ZUS OSW, a potem w ciągu roku przekazać do ZUS raporty ZUS RIA za wszystkich ubezpieczonych w tym czasie.
Jeśli rozwiążesz stosunek pracy z pracownikiem zatrudnionym w latach 1999-2018 po 2018 r., raport informacyjny przekaż do ZUS wraz z dokumentem wyrejestrowującym z ubezpieczeń.
Akta pracowników, których zatrudniłeś przed 1999 r., przechowujesz przez 50 lat.

Komunikat dla firm zewnętrznych, np. biur rachunkowych, które obsługują płatników składek
Zmiany w dokumentach ubezpieczeniowych
Od stycznia 2019 r. zmienią się niektóre dokumenty ubezpieczeniowe, a także pojawią się nowe.
Płatnik składek będzie przekazywać dodatkowy raport w zestawie dokumentów rozliczeniowych za dany okres rozliczeniowy.
ZUS RPA – imienny raport miesięczny o przychodach i wykonywaniu pracy nauczycielskiej. Płatnik będzie go przekazywać w zestawie dokumentów. Raport będzie zawierał następujące informacje:

kwota przychodu wypłaconego w danym miesiącu, ale należnego za inny rok kalendarzowy, która stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe;
kwota przychodu wypłaconego w danym miesiącu, ale należnego za inny rok kalendarzowy, która stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie wypadkowe;
kwota przychodu wypłaconego w danym miesiącu, obok wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego, która w okresie pobierania tego wynagrodzenia lub zasiłku nie stanowiła podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe i która jest należna za inny okres;
okresy wykonywania pracy nauczycielskiej.

Zmienią się dwa następujące formularze:
ZUS DRA – deklaracja rozliczeniowa. W dokumencie zostanie usunięty blok VI – rozliczenie części IV i V (czyli rozliczenie składek na ubezpieczenia społeczne oraz świadczeń podlegających rozliczeniu w ciężar składek na ubezpieczenia społeczne). Dodany będzie blok IX – zestawienie należnych składek do zwrotu lub zapłaty. W bloku tym płatnik składek będzie rozliczać:

składki na ubezpieczenia społeczne,
składki na ubezpieczenie zdrowotne,
składki na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych,
wypłacone świadczenia, które podlegają rozliczeniu w ciężar składek na ubezpieczenia społeczne.

ZUS ZWUA – wyrejestrowanie z ubezpieczeń. W dokumencie zostanie dodany nowy blok V, który dotyczy rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy albo stosunku służbowego.
Skrócenie okresu przechowywania akt pracowniczych
Od stycznia 2019 r. płatnik składek będzie mógł wybrać okres, przez jaki chce przechowywać akta pracownicze pracowników, których zatrudnił w latach 1999-2018. Obecnie dokumenty te musi przechowywać przez 50 lat. Będzie mógł skrócić ten okres do 10 lat. Żeby móc przechowywać krócej dokumenty pracownicze, płatnik będzie musiał złożyć oświadczenie o zamiarze przekazania raportów informacyjnych – ZUS OSW.
W ciągu roku od złożenia tego oświadczenia płatnik będzie musiał złożyć raport informacyjny – ZUS RIA za każdą osobę, którą zatrudnił w latach 1999-2018 r. W raporcie przekaże następujące informacje dotyczące zatrudnienia ubezpieczonego w tym okresie:

kwoty przychodu wypłaconego w danym miesiącu, ale należnego za inny rok kalendarzowy, które stanowiły podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe;
kwoty przychodu wypłaconego w danym miesiącu, ale należnego za inny rok kalendarzowy, które stanowiły podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie wypadkowe;
kwoty przychodu wypłaconego w danym miesiącu, obok wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego, które w okresie pobierania tego wynagrodzenia lub zasiłku nie stanowiły podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe i które są należne za inny okres;
okresy wykonywania pracy nauczycielskiej.

Ważne

Płatnik będzie przechowywać przez 10 lat akta pracownicze osób, które zatrudni dopiero po 2018 r.
Płatnik może skrócić do 10 lat okres przechowania akt tych pracowników, których zatrudnił w latach 1999-2018. W tym celu musi złożyć oświadczenie ZUS OSW, a potem w ciągu roku przekazać do ZUS raporty ZUS RIA za wszystkich ubezpieczonych w tym okresie.
Jeśli płatnik rozwiąże stosunek pracy z pracownikiem zatrudnionym w latach 1999-2018 po 2018 r., raport informacyjny przekaże do ZUS wraz z dokumentem wyrejestrowującym z ubezpieczeń.
Płatnik przechowuje przez 50 lat akta pracowników, których zatrudnił przed 1999 r.

Więcej informacji na stronie www.e-akta.gov.pl