INFORMACJA o wyniku przetargu – działka nr 350/1, obręb Rakowiec, gmina Gniew.

  GN.6845.6.2023.KG                                                              Tczew, dnia 8 kwietnia 2024 roku     INFORMACJA o wyniku przetargu                                                                                                                          Na podstawie §12 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 roku poz. 2213 z późn. zm.) Starosta Tczewski, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej informuje, że dnia 25 marca 2024 roku o godzinie 10:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tczewie przy ul. Piaskowej 2, pokój nr 127 został przeprowadzony pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa na okres 5 lat z przeznaczeniem na cele rolne.   Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości i księgi wieczystej: działka nr 350/1, obręb Rakowiec, gmina Gniew, sklasyfikowana w ewidencji gruntów i budynków jako RIIIb  – grunty orne (0,0166 ha), RIVa – grunty orne (0,4703 ha), PsIII – pastwiska trwałe (0,0136 ha), PsV – pastwiska trwałe – 0,0310 ha, N – nieużytki (0,0316 ha), dla której Sąd Rejonowy w Tczewie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GD1T/00058767/0.   Liczba osób dopuszczonych do uczestniczenia w przetargu: 2 osoba fizyczne.   Liczba osób niedopuszczonych do przetargu: brak.   Wywoławczy roczny czynsz dzierżawny: 800,00 zł (osiemset złotych).   Najwyższy roczny czynsz dzierżawny osiągnięty w przetargu: 1 002,00 zł (jeden tysiąc dwa złote).   Osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości: Tadeusz Kruk.