L sesja Rady Miasta w Myszkowie

Zapraszamy do śledzenia transmisji z obrad L sesji Rady Miasta w Myszkowie. Transmisja rozpocznie się 19 maja br. o godz. 9:30 za pośrednictwem platformy esesja.tv. Sesja odbędzie się w sali sesyjnej UM Myszków (II piętro).

Transmisja z obrad L sesji Rady Miasta w Myszkowie

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:

uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Myszkowa na 2022r.,
zmiany Uchwały Nr XXIII/141/20 z dnia 27 kwietnia 2020r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania,
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myszków na lata 2022-2034,
zmian w budżecie Miasta Myszkowa na rok 2022.

4. Zamknięcie obrad sesji.