LI sesja Rady Miasta w Myszkowie

Zapraszamy do śledzenia transmisji z obrad LI sesji Rady Miasta w Myszkowie. Transmisja rozpocznie się 30 czerwca br. o godz. 9:30 za pośrednictwem platformy esesja.tv. Sesja odbędzie się w sali sesyjnej UM Myszków (II piętro).

Transmisja z obrad LI sesji Rady Miasta w Myszkowie

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o podpisaniu protokołów z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 5.05. 2022r. i 19.05.2022r. oraz o uwagach wniesionych przez radnych.
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy – debata.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Myszkowa wotum zaufania.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Myszkowa za 2021 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Myszkowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myszków na lata 2022-2034
zmian w budżecie Miasta Myszkowa na rok 2022
przekazania środków finansowych dla Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie
udzielenia pomocy finansowej z budżetu Miasta Myszkowa na 2022r. dla Powiatu Myszkowskiego na realizację zadania pn. andbdquo;Przebudowa drogi powiatowej od ronda w m. Postęp do ronda w m. Myszków – Mrzygłód na odcinku ok.8,5 km. Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiegoandrdquo;.
przyjęcia andbdquo;Programu Usuwania Azbestu z terenu Gminy Myszkówandrdquo;
wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy w trybie bezprzetargowym
wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Myszkowie obręb Myszków
przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022-2024
zmiany uchwały nr XXXVIII/256/21 z dnia 23 czerwca 2021r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Myszków
rozwiązania Zespołu Szkół Publicznych Nr 3 w Myszkowie ul. Kościuszki 30
zmiany Uchwały Nr XXI/168/16 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie rozliczenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym, obowiązkowym wymiarze godzin oraz określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych stanowisk nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest gmina Myszków

10. Informacja na temat interpelacji złożonych przez radnych w okresie międzysesyjnym.
11. Wnioski i oświadczenia radnych.
12. Zamknięcie obrad sesji.