LIX sesja Rady Miasta w Myszkowie

Zapraszamy do śledzenia transmisji z obrad LIX sesji Rady Miasta w Myszkowie. Transmisja rozpocznie się 2 lutego br. o godz. 10:00 za pośrednictwem platformy esesja.tv. Sesja odbędzie się w sali sesyjnej UM Myszków (II piętro).

Transmisja z obrad LIX sesji Rady Miasta w Myszkowie

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o podpisaniu protokołu z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 29.12.22r.oraz o uwagach wniesionych przez radnych.
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myszków
zmian w budżecie Miasta Myszkowa na rok 2023
udzielenia pomocy finansowej z budżetu Miasta Myszkowa na 2023 rok dla Powiatu Myszkowskiego na realizację zadania pn. andbdquo;Przebudowa drogi powiatowej od ronda w m. Postęp do ronda w m. Myszków-Mrzygłód na odcinku ok. 8,5 kmandrdquo;
udzielenia pomocy finansowej z budżetu Miasta Myszkowa na 2023 rok dla Województwa Śląskiego na realizację zadania pn. andbdquo;Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Koziegłowskiej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 789andrdquo;
uchwalenia andbdquo;Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Myszkówandrdquo;
wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Myszkowie obręb Myszków
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą
wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym
rozpatrzenia skargi złożonej na Burmistrza Miasta Myszkowa
określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem andbdquo;Posiłek w szkole i w domuandrdquo; na lata 2019-2023
zmiany gminnego programu osłonowego dla Miasta Myszkowa na lata 2019-2023
zmiany Uchwały Nr XX/119/19 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej
zmiany Uchwały Nr XXIII/141/20 z dnia 27 kwietnia 2020r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

6. Informacja na temat interpelacji złożonych przez radnych w okresie międzysesyjnym.
7. Wnioski i oświadczenia radnych.
8. Zamknięcie obrad sesji.