LVIII sesji Rady Miasta w Myszkowie

Zapraszamy do śledzenia transmisji z obrad LVIII sesji Rady Miasta w Myszkowie. Transmisja rozpocznie się 29 grudnia br. o godz. 9:30 za pośrednictwem platformy esesja.tv. Sesja odbędzie się w sali sesyjnej UM Myszków (II piętro).

Transmisja z obrad LVIII sesji Rady Miasta w Myszkowie

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o podpisaniu protokołów z sesji Rady Miasta z dnia 17.11.2022r., 5.12.2022r. i 12.12.2022r.oraz o uwagach wniesionych przez radnych.
4. Informacja Burmistrza Miasta za okres od grudnia 2021r. do grudnia 2022r. o zgłoszonych żądaniach, o których mowa w art. 36 ust. 1-3 i ust. 5 oraz wydanych decyzjach, o których mowa w art. 37 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:

zmian w budżecie miasta Myszkowa na rok 2022,
ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022,
przyjęcia planów pracy komisji Rady Miasta w Myszkowie na 2023r.,
zatwierdzenia planu pracy Rady Miasta w Myszkowie na 2023 rok,
wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym,
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa dla północnej części miasta w obrębach Myszków i Nowa Wieś oraz fragmentów obrębów Mrzygłód i Ręby,
Programu współpracy Gminy Myszków z organizacjami pozarządowymi na 2023 r.,
uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Myszkowa na 2023r.

7. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myszków.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Myszkowa na rok 2023:

odczytanie projektu uchwały budżetowej,
odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
odczytanie opinii i wniosków komisji właściwej do spraw budżetu,
przedstawienie ewentualnych autopoprawek Burmistrza do projektu uchwały,
dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
głosowanie nad poprawkami wniesionymi przez komisje, kluby i radnych, nieuwzględnionymi w autopoprawce,
głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

9. Informacja na temat interpelacji złożonych przez radnych w okresie międzysesyjnym.
10. Wnioski i oświadczenia radnych.
11. Zamknięcie obrad sesji.