LXVII sesja Rady Miasta Luboń

Zawiadamiam o LXVII sesji Rady Miasta Luboń, która odbędzie się 14 marca (czwartek) 2024r. o godz. 17.00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Luboń
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 2. Wolne głosy i wnioski mieszkańców. 3. Analiza sprawozdań z działalności Policji, Straży Miejskiej, Ochotniczej Straży Pożarnej w Luboniu:   a. Sprawozdanie z działalności Policji za rok 2023.   b. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej za rok 2023.   c. Sprawozdanie z działalności OSP w Luboniu za rok 2023. 4. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii za 2023 rok. 5. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Luboniu za 2023 rok. 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie realizacji ze środków Funduszu Solidarnościowego programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024. 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 w Gminie Luboń. 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie realizacji ze środków Funduszu Solidarnościowego Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024. 9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników. 11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żabikowo Zachód”. 12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Luboń – „Lasek – rejon ul. Nowiny”. 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Luboń Centrum – Nowe Ogrody”. 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Luboń na rok 2024”. 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uznania za zasadną skargi na dyrektora Przedszkola nr 1, panią Dorotę Zielewicz. 16. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie: ustalenia regulaminów określających zasady i tryb korzystania z wielofunkcyjnych boisk sportowych, Stadionu Miejskiego oraz boiska przy ulicy Szkolnej w Luboniu. 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu. 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2024 rok. 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Luboń na lata 2024-2041. 20. Sprawozdania Komisji Rady z bieżących prac za miesiące styczeń, luty, marzec 2024r. 21. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Luboń o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. 22. Sprawozdanie Burmistrz Miasta Luboń o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz wykonania uchwał. 23. Wolne głosy i wnioski. 24. Przyjęcie protokołu sesji nr LXVI/2023, z dnia 1 lutego 2024r. 25. Zakończenie obrad.
Przewodnicząca Rady Miasta Luboń Teresa Zygmanowska
Materiały na sesję dostępne na: https://lubon.esesja.pl/
Posiedzenia sesji Rady Miasta Luboń są transmitowane.
Dane osobowe w postaci wizerunku oraz głosu osób obecnych na Sali obrad są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Przetwarzanie danych odbywa się w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (Burmistrz Miasta). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest przepis art. 20. ust.1b. ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia 2016/679 RODO.
Podstawa prawna urlopowania:
art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2023r. poz. 40 z późn.zm.).