LXXIII sesji Rady Miasta w Myszkowie

Zapraszamy do śledzenia transmisji z obrad LXXIII sesji Rady Miasta w Myszkowie. Transmisja rozpocznie się 21 marca br. o godz. 10:00 za pośrednictwem platformy esesja.tv. Sesja odbędzie się w sali sesyjnej UM Myszków (II piętro).

Transmisja z obrad LXXIII sesji Rady Miasta w Myszkowie

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o podpisaniu protokołu z sesji RM z dnia 20.02.2024r. oraz o uwagach wniesionych przez radnych.
4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Przedstawienie sprawozdań z działalności Komisji Rady Miasta w Myszkowie za 2023r.
6. Sprawozdanie z realizacji Programu Pomocy dla Rodzin Wielodzietnych pn.: andbdquo;Nasza Duża Rodzinaandrdquo;.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myszków
zmian w budżecie miasta Myszkowa na rok 2024
udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Myszków
zmiany uchwały Nr LV/413/22 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 17 listopada 2022r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Myszków udostępnionych dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Myszków
aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa- III edycja oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego miasta Myszkowa
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą
wyrażenia zgody na nieodpłatne zbycie nieruchomości położonej w Myszkowie obręb Myszków
nabycia na rzecz Gminy Myszków własności nieruchomości położonych w Myszkowie (obręb Myszków)
przekazania środków finansowych dla Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie
zmiany Uchwały Nr LXX/515/23 z dnia 16 listopada 2023r. w sprawie z zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach treningowych lub wspomaganych
udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Myszków na 2024r. dla Powiatu Myszkowskiego na dofinansowanie kosztów czyszczenia separatorów oraz kosztów wykonania analiz próbek ścieków oczyszczonych oraz próbek wody oczyszczonej

8. Informacja na temat interpelacji złożonych przez radnych w okresie międzysesyjnym.
9. Wnioski i oświadczenia radnych.
10. Zamknięcie obrad sesji.