Myszków w przebudowie

Ulica 3 Maja nie jest jedyną inwestycją jaka jest w mieście prowadzona. Prezentujemy je dzisiaj bez określania kosztów i źródeł finansowania. Pod koniec roku przedstawimy ich koszty i kwoty jakie miasto na nie pozyskało.
Przebudowa drogi w ul. 3 Maja wraz z budową wydzielonego oświetlenia ulicznego. Po nowej, granitowej nawierzchni będziemy mogli spacerować jeszcze tej jesieni. Planowany termin zakończenia robót to 30 październik. Pozbyliśmy się również betonowych słupów oświetleniowych, a wzdłuż ulicy zasadzimy niskopienne drzewka.

Termomodernizacja andbdquo;Jedynkiandrdquo; na Mijaczowie. To kolejny kolorowy element jaki zauważamy w Myszkowie. Szkoła zyskała nową kolorową szatę, ale również szczelne okna oraz wyremontowane wnętrze. Jest to również szkoła wokół której mamy sportowy kompleks letni, zimowy- w postaci lodowiska oraz kolorowy plac zabaw. Roboty w szkole jeszcze trwają i powinny zakończyć się z końcem września.
Budowa drogi w ul. Kolejowej wraz z budową kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Inwestycję tą zakończymy 30 września. Nową nawierzchnię zyska kolejna ulica wraz chodnikami po obu jej stronach i wjazdami na posesję. Ważny dla mieszkańców projekt to po Ciszówce i Mijaczowie, kolejny etap budowy kanalizacji deszczowej i sanitarnej. O możliwość podłączenia mieszkańcy tej ulicy już pytają.

Ograniczenie niskiej emisji poprzez wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii w postaci instalacji solarnych na terenie Myszkowa. 561 gospodarstw domowych skorzysta z tego programu. Za 14% wartości, staną się oni właścicielami instalacji solarnych, które przy prawidłowej eksploatacji mogą służyć całe lata. Do końca września montaż solarów powinien się zakończyć.
Dostęp do Internetu myszkowskich jednostek oświatowych oraz rodzin zagrożonych wykluczeniem. Dzięki zezwoleniu na poszerzenie zakresu projektu, po pierwszym etapie projektu, możemy zakupić jeszcze 88 komputerów i 84 drukarki z przeznaczeniem dla trzech świetlic środowiskowych i 81 myszkowskich rodzin. Zadanie zakończymy do końca roku.

Budowa drogi łączącej ul. Wyzwolenia z ul. Batalionów Chłopskich. To kolejne zadanie z dziedziny andbdquo;drogiandrdquo;. Poprawa bezpieczeństwa i komunikacji drogowej jest jednym z zadań Gminy. Zakończenie tej inwestycji, umowa przewiduje na 5 listopada br.

Budowa drogi przy przedszkolu nr 2 na Mijaczowie. Inwestycja ta, budziła w przeszłości wiele, nie wiem czy potrzebnych, sporów i kontrowersji. Ważne, by bezpieczeństwo dzieci przywożonych do przedszkola było zagwarantowane. Zadanie zakończymy do 15 listopada br.

Budowa szkolnego placu zabaw w ramach rządowego programu andbdquo;Radosna szkołaandrdquo; przy SP Nr 6 na Nowej Wsi. To już kolejny, piąty plac zabaw przy naszych szkołach. A że szkół mamy osiem tak więc 75% naszych obiektów szkolnych, będzie posiadało kolorowe place zabaw. Po 26 października, jeżeli pogoda pozwoli, uczniowie tej szkoły jak i dzieci z całej dzielnicy będą mogli korzystać z obiektu. Wiosną tego roku, wydałem dyspozycję, by place zabaw były otwarte dla wszystkich dzieci.

Budowa parkingów przy ul. Sucharskiego – II etap. Posiadamy pełną dokumentację projektową wraz z pozwoleniem na budowę. Jeszcze w tym roku planujemy rozpoczęcie inwestycji z kontynuacją w roku 2014.

Budowa komory wód deszczowych w ul. Siewierskiej na wysokości posesji 86. Lekkie opóźnienie w realizacji tego zadania wyniknęło z tego, iż na pierwsze postępowanie przetargowe nie wpłynęła żadna oferta. Musieli je więc unieważnić i wszcząć nowe. 11 września podpisaliśmy umowę z wykonawcą, w której termin realizacji inwestycji upływa 5 grudnia.

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Myszkowie – III etap projektu – rejon ulic: Spółdzielcza, Kwiatkowskiego, Miedziana, Polna, Strażacka, Żelazna, Stalowa, Pożarowa, Wąska, Średnia, Górna, Kamienna, Piaskowa. 18 września przekażemy teren budowy Wykonawcy, a z początkiem października, możemy spodziewać się utrudnień w ruchu. Inwestycja ma za zadanie uporządkować odprowadzenie ścieków i budowę kanalizacji deszczowej w centrum miasta. W ramach inwestycji korzystamy z umorzenia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Termomodernizacja andbdquo;Piątkiandrdquo; w Myszkowie. Ta najmłodsza z naszych szkół, również doczeka się zmiany wyglądu. 9 września została podpisana umowa na roboty budowlane. Szkoła w nowej, kolorowej szacie powinna ukazać się nam pod koniec września 2014r.

Budowa kanalizacji deszczowej do podłączenia budynków wielorodzinnych – I etap. Tą inwestycję będzie realizował Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Myszkowie. 11 września podpisaliśmy umowę na wykonanie robót budowlanych, które powinny się zakończyć 10 grudnia br.

Uzbrojenie terenu zlokalizowanego przy ul. Gruchla w Myszkowie przeznaczonego pod strefę ekonomiczną. Zaryzykuję stwierdzenie, że jest to najważniejsza inwestycja w mieście. Jej powodzenie może sprowadzić do miasta inwestorów i nowe miejsca pracy. Posiadamy dokumentację projektową oraz wymagane pozwolenia na budowę. Jesteśmy w trakcie postępowania przetargowego, które wyłoni wykonawcę robót. Jeszcze w tym roku rozpoczniemy prace budowlane.

Budowa przepustu drogowego w ul. Dworskiej. Inwestycje, oparte na prawie wodnym zazwyczaj sprawiają przykre niespodzianki. Niestety i tak było w tym przypadku, stąd opóźnienie. We wrześniu zostanie ogłoszony przetarg, a naszym zamiarem jest realizacja zadania w tym roku.
Zagospodarowanie terenów wokół Domu Kultury i skweru przy ul. 3 Maja. Również we wrześniu ogłosimy przetarg na tą inwestycję, by jeszcze w tym roku zakończyć prace.

Budowa andbdquo;Witaczyandrdquo; przy wjazdach do Myszkowa. Nasze miasto powoli zmienia swój wizerunek. Pojawią się także nowe andbdquo;Witaczeandrdquo;, które już z końcem września będą witać wszystkich wjeżdżających do miasta od strony Zawiercia, Koziegłów, Żarek i Katowic (na Smudzówce).

Budowa wiat przystankowych. Nową szatę zyskają również nasze przystanki autobusowe. 15 nowych wiat pojawi się do końca 2014r. Jeszcze w tym roku będziemy mogli się schronić pod paroma z nich.

Rewitalizacja terenu rekreacyjnego andbdquo;Pohulankaandrdquo;. W sierpniu rozpoczęliśmy roboty rozbiórkowe wokół basenu na Pohulance, które są niezbędne do dalszej realizacji projektu. Roboty zakończymy do końca tego roku, by w nowym, można było kontynuować rewitalizacje terenu.

Wymiana dachu na budynku przedszkola nr 3 w Myszkowie. To jedyne przedszkole w mieście, na którym znajduje się tak znaczna ilość azbestu. Ogłosiliśmy przetarg na to zadanie. Nowy, bezpieczny dach, Przedszkole otrzyma jeszcze w tym roku.