Na sesji o zagospodarowaniu przestrzennym

Radni zapoznali się z oceną aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.Ocenę aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego przedstawiła radnym w poniedziałek, 25 marca 2024 roku Magda Wielogórska dyrektor MPU:
Na pytania radnych odpowiadała dyrektor Magda Wielogórska:
18 radnych zagłosowało za przyjęciem uchwały, 3 wstrzymało się od głosu.