Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie

Informujemy, że w powiecie myszkowskim można korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na podstawie ustawy w dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 z późn. zm.).
Osoby uprawnione do otrzymania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego: – nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.
Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty.
Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.
Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.
Aby móc skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej ieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego należy zapisać się na termin wizyty od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 pod numerem telefonu: (34) 3159133 zaznaczając , jakiej formy pomocy ma dotyczyć spotkanie (nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego).
Zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej ieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego :
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje: 1. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, 3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pisma w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, 4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie z kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.
Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw: – związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje: – działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji, – nieodpłatne poradnictwo obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.
Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowane w 2019 r. na terenie powiatu myszkowskiego.

Adres punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

Dni i godziny otwarcia punktu

Prowadzący punkt1)

Starostwo Powiatowe Myszków ul. Pułaskiego 6

Poniedziałek 11.30-15.30 Wtorek 8.00-12.00 Środa 8.00-12.00 Czwartek 11.30-15.30 Piątek 8.00-12.00

adwokaci i radcy prawni

Urząd Miasta i Gminy Żarki ul. Kościuszki 15/17

Poniedziałek 8.00-13.00 Wtorek 12.00-16.00 Środa 9.00-13.00

Organizacja pozarządowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Niegowa ul. Wojska Polskiego 2

Czwartek 9.00 – 13.00 Piątek 9.00 – 13.00

Organizacja pozarządowa

Adres punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Dni i godziny otwarcia punktu

Prowadzący punkt

Miejsko Gminny Ośrodek Promocji Kultury Koziegłowy ul. Żarecka 28

Poniedziałek 8.00-13.00 Wtorek 13.00-17.00 Środa 8.00-12.00

Organizacja pozarządowa

Urząd Gminy Poraj ul. Jasna 21

Czwartek 8.00-12.00 Piątek 8.00-12.00

Organizacja pozarządowa