Ogłoszenie Burmistrza Miasta Luboń o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Lasek Wschód”

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Luboń o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Lasek Wschód”
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 977 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 1094 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu w dniu 1 lutego 2024 r. przez Radę Miasta Luboń uchwały nr LXVI/510/2024 o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Lasek Wschód”.
Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do ww. planu miejscowego. Wnioski należy składać za pomocą formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego, wprowadzonego Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie wzoru formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego (Dz. U. z 2023 r. poz. 2509), dostępnego w Urzędzie Miasta Luboń oraz zamieszczonego na stronie internetowej Urzędu Miasta Luboń https://bip.lubon.pl/pismo-do-aktu-planowania-przestrzennego.html.Wnioski należy składać na piśmie na adres: Urząd Miasta Lubonia, Pl. E. Bojanowskiego 2, 62-030 Luboń lub w formie elektronicznej na adres: office@lubon.pl lub za pomocą platformy ePUAP w terminie do dnia 5 kwietnia 2024 r.
Zgodnie z art. 8g ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym składający wniosek podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby oraz adres poczty elektronicznej, o ile taki posiada, a także wskazuje czy jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej wnioskiem oraz może podać dodatkowe dane do kontaktu takie jak adres do korespondencji lub numer telefonu.
                                                                     
BURMISTRZ MIASTA  LUBOŃ  

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia RODO informuję, że: 
Administrator danych: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Luboń z siedzibą w Luboniu, pl. E. Bojanowskiego 2, 62-030 Luboń, e-mail: office@lubon.pl , tel. 61 8130 011.
Inspektor ochrony danych: Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Urzędzie Miasta Luboń: e-mail: iodo@umlubon.pl , tel. 618130011, adres: Urząd Miasta Luboń Inspektor Ochrony Danych Osobowych, pl. E. Bojanowskiego 2, 62-030 Luboń.
Dane osobowe będą przetwarzane w  celu rozpatrzenia wniosków do projektu planu miejscowego.
Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: https://bip.lubon.pl/obowiazki-informacyjne-rodo.html