Otwarty konkurs ofert na dofinansowanie w 2024 roku wkładu własnego organizacji do projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych oraz z funduszy krajowych i regionalnych

Zgodnie z uchwałą Nr 319/891/2024 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 21 marca 2024 r. ogłasza się otwarty konkurs ofert na dofinansowanie w 2024 roku wkładu własnego organizacji do projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych oraz z funduszy krajowych i regionalnych. Nabór ofert prowadzony jest przy użyciu generatora ofert w systemie Witkac.pl. Termin składania ofert – do dnia 1 sierpnia 2024 r. lub do wyczerpania środków finansowych na prowadzenie konkursu. Decyzje o udzieleniu dotacji podejmowane będą przez Zarząd Powiatu Tczewskiego na bieżąco – do wyczerpania puli środków finansowych lub zakończenia naboru wniosków. Treść ogłoszenia poniżej. Działając na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571), zwanej dalej ustawą o pożytku, ZARZĄD POWIATU TCZEWSKIEGOogłasza otwarty konkurs ofert na dofinansowanie w 2024 roku wkładu własnego organizacji do projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych oraz z funduszy krajowych i regionalnych. I.  Przedmiot konkursu i rodzaj zadania 1. Przedmiotem konkursu jest dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku do projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych oraz z funduszy krajowych i regionalnych. 2. W ramach konkursu wspierane będą projekty: 1) na realizację których organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku pozyskała/pozyskał środki z funduszy Unii Europejskiej lub z innych źródeł zagranicznych o podobnym charakterze, lub z funduszy krajowych, lub z funduszy regionalnych innych niż samorządu gminnego i powiatowego; 2) w ramach których przewidziano w 2024 roku działania skierowane do mieszkańców powiatu tczewskiego, w tym w szczególności dotyczące priorytetowych zadań publicznych określonych w Programie Współpracy Powiatu Tczewskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok. 3. W odniesieniu do zakresu proponowanego do realizacji zadania oferent zobowiązany jest do zapewnienia dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej osobom ze szczególnymi potrzebami co najmniej w minimalnym wymiarze, o którym mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r. poz. 2240), lub dostępu alternatywnego zgodnie z art. 7 tej ustawy. Informacje na temat dostępności, jakie wynikają z charakteru zadania, powinny zostać wskazane/opisane w składanej ofercie.   II.   Wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie zadań konkursowych 1. W 2024 roku na dofinansowanie zadań konkursowych zaplanowano środki finansowe w wysokości 15.000,00 zł. 2. Zaplanowane środki mogą być przeznaczone na wydatki bieżące, tj. z wyłączeniem nakładów inwestycyjnych. 3. Kwota środków, o których mowa w ust. 1, zostanie rozdysponowana na dofinansowanie zadań konkursowych w ramach naboru ofert prowadzonego do dnia 1 sierpnia 2024 r. 4. W przypadku niewykorzystania w całości środków zaplanowanych na realizację niniejszego konkursu, niewykorzystane środki zostaną przeznaczone na zlecenie realizacji zadań w trybie art. 19a ustawy o pożytku w zakresie rozwoju kultury w powiecie tczewskim. III.  Zasady przyznawania dotacji 1. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji, nie gwarantuje również przyznania dotacji w wysokości wnioskowanej przez oferenta. 2. Warunkiem przyznania dotacji będzie możliwość weryfikacji kategorii kosztów budżetu określonego we wniosku aplikacyjnym do zewnętrznego grantodawcy bądź w umowie o dofinansowanie z budżetu zewnętrznego grantodawcy z budżetem zawartym w złożonej ofercie. W tym celu należy przenieść kategorie kosztów z wniosku aplikacyjnego do zewnętrznego grantodawcy do kosztorysu w ofercie. Nie jest możliwe dodawanie do kosztorysu nowych pozycji, które nie mają odniesienia do budżetu zewnętrznego grantodawcy. 3. Wkład pozafinansowy będzie uznawany jedynie wówczas, gdy konkurs zewnętrznego grantodawcy dopuszczał taką możliwość, przy czym określony w ofercie pozafinansowy wkład własny i jego wysokość musi być zbieżny z rodzajem i wysokością wkładu własnego zadania dofinansowanego przez grantodawcę zewnętrznego. 4. W przypadku otrzymania dotacji w wysokości niższej od wnioskowanej, oferent zobowiązany będzie do przedłożenia zaktualizowanego planu i harmonogramu/opisu rezultatów/kosztorysu zadania, przy czym w aktualizacji kosztorysu nie będzie mógł ulec zwiększeniu procentowy udział planowanej dotacji w całkowitych kosztach zadania. 5. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy oferentem a Powiatem Tczewskim zgodnie z przepisami ustawy o pożytku. 6. W przypadku, gdy organizacja złożyła wniosek aplikacyjny i otrzymała decyzję o uzyskaniu dofinansowania z budżetu zewnętrznego grantodawcy, ale jeszcze nie podpisała umowy, Zarząd Powiatu Tczewskiego może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie podpisania umowy lub może podjąć decyzję o zmianie wysokości przyznanej dotacji w sytuacji, gdy z przedstawionych ostatecznych dokumentów będzie wynikało, że rzeczywisty zakres rzeczowy i finansowy realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie. IV. Warunki realizacji zadania 1. Zadanie powinno być zrealizowane w ciągu roku 2024. 2. Rozpoczęcie realizacji zadania może nastąpić przed datą zawarcia umowy z Powiatem Tczewskim, jednakże z przyznanej dotacji mogą być sfinansowane wyłącznie koszty powstałe i poniesione po zawarciu umowy. 3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, koszty realizacji zadania poniesione przed datą zawarcia umowy, mogą być finansowane wyłącznie z innych środków finansowych. 4. Projekty wieloletnie mogą być rozpatrywane wyłącznie w części wniosku odnoszącego się do roku 2024. W tej sytuacji oferent powinien w ofercie konkursowej wspomnieć o pozostałych działaniach, traktując je jako szerszy kontekst realizacji zadania. Działania te (wykraczające poza ramy czasowe niniejszego konkursu) nie powinny być ujmowane w planie i harmonogramie działań ani w kalkulacji przewidywanych kosztów. 5. Zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz z obowiązującymi standardami i przepisami prawa. 6. Za koszty kwalifikowane uznane będą koszty, które były niezbędne do prawidłowej realizacji zadania, zostały uwzględnione w kosztorysie, zostały faktycznie poniesione w okresie realizacji zadania oraz zostały poparte stosownymi dokumentami i wykazane w dokumentacji finansowej oferenta. 7. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów projektu, w wielkościach i na zasadach określonych przez zewnętrznego grantodawcę, z zastrzeżeniem ust. 8. 8. Nie dopuszcza się zwiększenia kosztów administracyjnych kosztem działań merytorycznych. 9. Zadanie powinno być realizowane na terenie powiatu tczewskiego w sposób umożliwiający w maksymalnym stopniu objęcie działaniami projektowymi mieszkańców powiatu tczewskiego. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się realizację zadania poza terytorium powiatu tczewskiego. 10. Wyłoniony podmiot zobowiązany będzie do informowania we wszystkich materiałach promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych, które dotyczą realizowanego zadania, że zadanie jest dofinansowane ze środków Powiatu Tczewskiego oraz do umieszczenia logotypu pobranego ze strony powiatowej https://www.powiat.tczew.pl/ zakładka: NGO > Logotypy. V.  Warunki uczestnictwa w konkursie i sposób przygotowania oferty 1. W konkursie mogą brać udział podmioty określone w art. 11 ust. 3 ustawy o pożytku. 2. Ofertę konkursową należy złożyć za pośrednictwem generatora wniosków udostępnionego na stronie  https://witkac.pl, zwanego dalej: systemem Witkac.pl, wybierając przedmiotowy nabór ofert, z zastrzeżeniem ust. 3. Po złożeniu oferty w systemie Witkac.pl należy wydrukować potwierdzenie złożenia oferty, i po jego podpisaniu przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta (podpis czytelny lub opatrzony pieczątką imienną, a w przypadku ofert składanych przez ePUAP podpis elektroniczny), należy je dostarczyć wraz z kompletem wymaganych załączników do Starostwa Powiatowego w Tczewie, ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew, ePUAP: /777j6hyrlf/SkrytkaESP, z zastrzeżeniem ust. 4. 3. Do  złożonej w systemie Witkac.pl oferty należy dołączyć skan wniosku aplikacyjnego złożonego do zewnętrznego grantodawcy. 4. Do potwierdzenia złożenia oferty należy dołączyć następujące dokumenty: 1) kopię aktualnego odpisu z rejestru lub wyciągu z ewidencji lub innego dokumentu potwierdzającego status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących – dokument wymagany w przypadku, gdy oferent nie podlega wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS); 2) kopię upoważnienia do działania w imieniu oferenta – dokument wymagany jeżeli to wynika ze sposobu reprezentacji podmiotu oraz w przypadku, gdy ofertę podpisała/podpisały osoba/osoby inne niż umocowane do reprezentacji zgodnie z rejestrem lub ewidencją; 3) kopię statutu organizacji – dokument wymagany w przypadku gdy oferent nie podlega wpisowi w KRS lub nie figuruje w ewidencji prowadzonej przez Starostę Tczewskiego; 4) kopię wniosku aplikacyjnego złożonego do zewnętrznego grantodawcy; 5) w zależności od etapu rozpatrywania wniosku aplikacyjnego: a) kopię decyzji o przyznaniu dofinansowania – w przypadku kiedy oferent uzyskał dofinansowanie od zewnętrznego grantodawcy, ale nie podpisał jeszcze umowy, b) kopię umowy o dofinansowaniu projektu – w przypadku kiedy oferent uzyskał dofinansowanie od zewnętrznego grantodawcy i została podpisana umowa; 6) fragment regulaminu konkursu/programu/innego dokumentu zawierającego informację o zasadach udzielanego dofinansowania oraz wysokości wymaganego wkładu własnego, z podaniem źródła tej informacji. 5. W niniejszym postępowaniu konkursowym mają zastosowanie wzory dokumentów określone w załącznikach Nr 1, 3 i 5 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057). 6. Wzory dokumentów, o których mowa w ust. 5, dostępne są na stronie powiatowej https://www.powiat.tczew.pl/ w zakładce: NGO > Konkursy ofert > Druki i wzory formularzy. VI.  Termin i miejsce składania ofert 1. Ofertę realizacji zadania konkursowego należy złożyć w następujący sposób: 1) do dnia 1 sierpnia 2024 r. do godz. 10:00 – za pośrednictwem systemu Witkac.pl udostępnionego na stronie http://witkac.pl wraz z załączonym  do oferty skanem wniosku aplikacyjnego złożonego do zewnętrznego grantodawcy, oraz 2) do dnia 1 sierpnia 2024 r. do godz. 15.30 – w postaci wygenerowanego i wydrukowanego z systemu Witkac.pl potwierdzenia złożenia oferty (opatrzonego datą i podpisami osób uprawnionych) wraz z  kompletem wymaganych załączników, z zastrzeżeniem ust. 2, 3 i 4.  2. Potwierdzenie złożenia oferty wraz z kompletem wymaganych załączników należy dostarczyć w kopercie opatrzonej nazwą oferenta z adnotacją „Konkurs ofert – dofinansowanie wkładu własnego 2024” do Starostwa Powiatowego w Tczewie, 83-110 Tczew, ul. Piaskowa 2 (w przypadku ofert wysłanych drogą pocztową lub kurierską decyduje data wpływu do Starostwa). 3. Możliwe jest złożenie dokumentacji konkursowej, tj. wygenerowanego z systemu Witkac.pl potwierdzenia złożenia oferty wraz z kompletem wymaganych załączników, za pośrednictwem ePUAP: /777j6hyrlf/SkrytkaESP w terminie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2. Dokumentacja wysyłana przez ePUAP przed załączeniem wymaga podpisu/podpisów elektronicznych (kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty) zgodnie z ustanowioną reprezentacją oferenta, z zastrzeżeniem – każdy dokument wymagający podpisu winien być podpisany osobno w formie odrębnego pliku. W treści pisma ogólnego należy podać  nazwę konkursu. 4. Złożenie wygenerowanej z systemu Witkac.pl oferty realizacji zadania publicznego (opatrzonej datą i podpisem/podpisami osoby/osób uprawnionych) zamiast wymaganego potwierdzenia złożenia oferty jest równoznaczne ze złożeniem potwierdzenia złożenia oferty i pozostanie bez wpływu na wynik oceny formalnej. 5. W przypadku wyczerpania puli środków finansowych przed dniem 1 sierpnia 2024 r. nastąpi wcześniejsze zakończenie naboru wniosków. Informacja o wyczerpaniu środków finansowych i zakończeniu naboru wniosków zamieszczona będzie w Biuletynie Informacji Publicznej https://bip.powiat.tczew.pl/, na stronie powiatowej https://www.powiat.tczew.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Tczewie. VII.   Tryb i kryteria oceny ofert konkursowych 1. Złożone oferty będą podlegały ocenie formalnej i merytorycznej prowadzonej w trybie ciągłym przy użyciu systemu Witkac.pl. 2. Przyjmuje się następujące kryteria oceny ofert konkursowych: 1) kryteria oceny formalnej: a) ofertę/potwierdzenie złożenia oferty złożono w terminie i w sposób określony w ogłoszeniu konkursowym, b) suma kontrolna oferty złożonej w systemie Witkac.pl jest zgodna z sumą kontrolną oferty/potwierdzenia złożenia oferty dostarczonej do urzędu, c) ofertę złożył uprawniony podmiot (zakres ofertowanego zadania publicznego wpisuje się w działalność statutową oferenta), d) na realizację zadania oferent pozyskał środki od zewnętrznego grantodawcy (z funduszy Unii Europejskiej lub z innych źródeł zagranicznych o podobnym charakterze, lub z funduszy krajowych, lub z funduszy regionalnych innych niż samorządu gminnego i powiatowego), e) oferta/potwierdzenie złożenia oferty została/zostało podpisana/podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta, f) oferta posiada wymagane załączniki (do oferty w systemie Witkac.pl oraz do potwierdzenia złożenia oferty dołączono wymagane dokumenty); 2) kryteria oceny merytorycznej: a) adresaci zadania, w tym ich opis i liczba (0-3 pkt) – czy zadanie jest adresowane do mieszkańców powiatu tczewskiego, w jakim stopniu trafnie jest zidentyfikowana i scharakteryzowana grupa docelowa, w jaki sposób oferent planuje dotrzeć do grupy i ją zrekrutować do udziału w projekcie, b) planowane działania w zakresie realizacji zadania (0-5 pkt) –  w jakim stopniu zaplanowane działania są przydatne dla beneficjentów i czy zapewniono dostępność dla odbiorców zadania ze szczególnymi potrzebami, c) zakładane rezultaty realizacji zadania (0-5 pkt) – w jakim stopniu opisane rezultaty są wymierne i możliwe do osiągnięcia, w jakim stopniu opisane rezultaty zadania będą trwałe, czy przyjęty sposób monitorowania rezultatów pozwoli na określenie stopnia osiągnięcia wskaźnika rezultatu, d) spójność kosztorysu z opisem poszczególnych działań oraz z budżetem wniosku aplikacyjnego do zewnętrznego grantodawcy (0-3 pkt), e) wniesienie finansowego wkładu własnego było warunkiem uzyskania dofinansowania od zewnętrznego grantodawcy  i/lub podlegało ocenie merytorycznej (3 pkt), f) realność kosztów i poprawność ich wyliczeń (0-3 pkt) – w jakim stopniu przyjęte stawki jednostkowe są adekwatne i realne do zakresu i skali planowanych działań, czy zastosowano właściwe rodzaje miar, g) udział wnioskowanej dotacji w całkowitych kosztach zadania (1-3 pkt) – liczba przyznanych punktów uzależniona będzie od procentowego udziału wnioskowanej dotacji w całkowitych kosztach zadania, im niższy jej udział w całkowitych kosztach zadania tym wyższa liczba przyznanych punktów, i tak: poniżej 10 % – 3 pkt, od 30 do 10 % – 2 pkt, powyżej 30 % – 1 pkt, h) doświadczenie organizacji w realizacji zadań podobnego rodzaju (0-2 pkt) – w jakim stopniu oferent/oferenci posiadają doświadczenie w realizacji podobnych projektów, w tym merytoryczne i co do skali przedsięwzięcia; 3) kryterium oceny końcowej – uśredniona wartość punktowa oceny merytorycznej (0-27 pkt). 3. Przebieg oceny formalnej ofert konkursowych: 1) ocenę formalną przeprowadzą pracownicy Wydziału Zdrowia, Spraw Społecznych i PFRON; 2) w trakcie oceny formalnej, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się możliwość wezwania oferenta do złożenia wyjaśnień; 3) w przypadku, gdy złożona oferta nie spełnia wymogów, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. e – f (brak podpisów osoby/osób upoważnionych i/lub brak wymaganych załączników) oferent zostanie wezwany do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, z zastrzeżeniem pkt 4; 4) oferta/potwierdzenie złożenia oferty niezawierająca/niezawierające podpisu żadnej z uprawnionych osób nie zostanie zakwalifikowana/zakwalifikowane do uzupełnienia, co będzie skutkowało odrzuceniem oferty z przyczyn formalnych; 5) informacja o konieczności uzupełnienia oferty w wyznaczonym terminie zostanie przesłana do oferenta przy użyciu systemu Witkac.pl; 6) oferent jest zobowiązany do weryfikacji swojego konta w systemie Witkac.pl oraz konta e-mail, do którego adres podał w trakcie rejestracji do systemu Witkac.pl; 7) odrzucone z przyczyn formalnych będą oferty w przypadku niespełnienia wymogów określonych w ust. 2 pkt 1 lit. a – d, w przypadku braku podpisu na ofercie/potwierdzeniu złożenia oferty co najmniej jednej osoby upoważnionej oraz w przypadku, gdy oferent nie uzupełnił braków formalnych, do których został wezwany. 4. Przebieg oceny merytorycznej ofert konkursowych: 1) ocenie merytorycznej podlega każda oferta oceniona pozytywnie na etapie oceny formalnej; 2) oferty rozpatrzone pozytywnie pod względem formalnym będą przekazane do komisji konkursowej powołanej uchwałą Nr 299/832/2023 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 9 listopada 2023 r. w celu zaopiniowania ofert realizacji zadań publicznych z zakresu dofinansowania wkładu własnego organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych; 3) terminy posiedzeń komisji konkursowej będą uzależnione od terminów składania ofert, przy czym pierwsze posiedzenie komisji konkursowej nie może odbyć się wcześniej niż po upływie 21 dni od ogłoszenia niniejszego konkursu ofert; 4) w przypadku obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo wprowadzenia stanu nadzwyczajnego posiedzenia komisji konkursowej będą mogły odbywać się przy użyciu środków porozumiewania się na odległość; 5) komisja konkursowa dokona oceny ofert po zebraniu indywidualnych ocen członków komisji konkursowej; 6) komisja konkursowa w trakcie oceny, w uzasadnionych przypadkach, będzie mogła wezwać oferenta do złożenia wyjaśnień; 7) średnia arytmetyczna punktów przyznanych ofercie przez członków komisji konkursowej będzie stanowić ocenę oferty; 8) wynik oceny ofert komisja konkursowa przedstawi Zarządowi Powiatu Tczewskiego, preferowane do dofinansowania będą oferty, które uzyskają minimum 16 punktów z uśrednionej wartości punktowej oceny merytorycznej. 5. Na wynik oceny formalnej i merytorycznej nie będą miały wpływu oczywiste pomyłki pisarskie polegające w szczególności na niezamierzonym przekręceniu, opuszczeniu wyrazu, błędzie pisarskim lub mającym postać innej niedokładności przypadkowej. VIII.   Rozstrzygnięcie konkursu ofert 1. Decyzje o udzieleniu dotacji podejmowane będą przez Zarząd Powiatu Tczewskiego na bieżąco – do wyczerpania puli środków finansowych lub zakończenia naboru wniosków, w formie uchwały. Uchwała będzie podstawą do zawarcia z podmiotem/podmiotami, których oferta/oferty zostaną wybrane w konkursie, pisemnych umów szczegółowo określających warunki i termin realizacji zadania oraz sposób rozliczenia przyznanej dotacji. 2. Informacje o wyborze oferty/ofert będą zamieszczane na bieżąco w Biuletynie Informacji Publicznej https://bip.powiat.tczew.pl/, na stronie powiatowej https://www.powiat.tczew.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Tczewie. IX.  Dane osobowe – klauzula informacyjna 1. Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej zwanego rozporządzeniem, informujemy, że: 1) administratorem danych osobowych jest Powiat Tczewski, reprezentowany przez Starostę Tczewskiego z siedzibą w Tczewie przy ul. Piaskowej 2, 83-110 Tczew; 2) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia w celu realizacji ustawowych zadań, tj. w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania konkursowego oraz w celu archiwizacji na podstawie ustawy o pożytku oraz przepisów wskazanych w pkt. 4; 3) odbiorcami danych osobowych mogą być: członkowie komisji konkursowej oraz podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa; dane mogą być również udostępniane innym podmiotom, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o obowiązujące przepisy prawa; odbiorcami danych będą również podmioty powierzające, z którymi zawarliśmy umowy w związku z przetwarzaniem danych osobowych w systemach informatycznych (aktualna lista znajduje się u Inspektora Ochrony Danych); 4) dane osobowe będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą o pożytku oraz Instrukcją kancelaryjną i jednolitym rzeczowym wykazem akt; 5) każda organizacja przystępująca do konkursu podaje dane dobrowolnie, bez podania wymaganych danych osobowych udział w konkursie nie będzie możliwy; 6) oferent ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania oraz domagać się ograniczenia przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia; wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania w trybie otwartego konkursu ofert; 7) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowejoraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania; 8) oferent ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy rozporządzenia. 2. W celu uzyskania informacji na temat przetwarzania danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych powołanym w Starostwie Powiatowym w Tczewie na adres wskazany powyżej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: inspektor@powiat.tczew.pl. X.   Informacja o zrealizowanych zadaniach tego samego rodzaju w roku bieżącym i poprzednim 1. W roku bieżącym do dnia ogłoszenia konkursu ofert nie realizowano zadań z zakresu dofinansowania wkładu własnego organizacji do projektów finansowanych z budżetu zewnętrznego grantodawcy. 2. W 2023 roku na realizację zadań objętych niniejszym konkursem przeznaczono środki finansowe w wysokości 15.000,00 zł. Dotacje  przyznano 3 organizacjom na realizację 3 zadań (uchwała Zarządu Powiatu Tczewskiego Nr 271/751/2023 z dnia 18 maja 2023 r., Nr 274/758/2023 z dnia 1 czerwca 2023 r. oraz Nr 276/765/2023 z dnia 15 czerwca 2023 r.). Przedmiotowe uchwały dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej  https://www.powiat.tczew.pl/. XI.   Postanowienia końcowe 1. Oferent po zakończeniu realizacji zadania zobowiązany będzie do złożenia sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania. Sprawozdanie należy sporządzić w systemie Witkac.pl oraz jego wydruk dostarczyć do Starostwa Powiatowego w Tczewie. 2. Zarząd Powiatu Tczewskiego zastrzega sobie prawo do: 1) nierozdysponowania wszystkich środków przewidzianych w ogłoszeniu konkursowym; 2) odwołania konkursu bez podania przyczyn w każdym czasie; 3) przesunięcia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu; 4) unieważnienia konkursu w przypadku, gdy nie zostanie złożona żadna oferta lub żadna ze złożonych ofert nie będzie spełniać wymogów zawartych w ogłoszeniu. 3. Szczegółowe informacje o konkursie, w tym materiały konkursowe, można uzyskać w Wydziale Zdrowia, Spraw Społecznych i PFRON Starostwa Powiatowego w Tczewie, ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew, tel. 58 7734916 lub 58 7734913, e-mail: zdrowie@powiat.tczew.pl.