Raport o stanie Gminy Myszków za 2021 rok oraz zgłoszenie do debaty

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Burmistrz Miasta Myszkowa przedstawia Radzie Miasta w Myszkowie Raport o stanie Gminy Myszków za rok 2021 w terminie do dnia 31 maja 2022 r.

Raport obejmuje podsumowanie działalności burmistrza w roku poprzednim. W debacie nad Raportem o stanie Gminy Myszków za 2021 rok zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 50 osób do Przewodniczącego Rady Miasta w Myszkowie.

Zgodnie z ust. 8 art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym andbdquo;Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu przez Przewodniczącego Rady Miasta według kolejności zgłoszenia.andrdquo;

Sesja, na której zostanie przedstawiony Raport o stanie Gminy Myszków odbędzie się 30 czerwca 2022 r. W związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 29 czerwca 2022 r. do godz. 15.30.

Raport o stanie Gminy Myszków za rok 2021 oraz formularz zgłoszenia do debaty (formularz dostępny także w Biurze Rady Miasta).