Region radomski z dofinansowaniem sejmiku

Samorząd województwa mazowieckiego pomoże w realizacji kolejnych projektów w regionie radomskim i powiecie grójeckim. Na rewitalizację miejsc pamięci oraz edukację z zakresu zdrowia psychicznego przeznaczy ponad 375 tys. zł. Kolejne 365 tys. zł to pieniądze z PROW na odbudowę stawu retencyjnego w Drwalewie.W tym roku samorząd województwa realizuje 22 autorskie zadania i programy wsparcia, w ramach których gminy i powiaty mogą otrzymać dofinansowanie na wykonanie inwestycji ważnych dla rozwoju lokalnych społeczności.
– Na realizację programów wsparcia przeznaczyliśmy rekordowy miliard złotych. Od początku roku podpisujemy umowy z lokalnymi samorządami, dzięki czemu wiele z inwestycji już się rozpoczęło. Na ostatniej sesji sejmiku rozstrzygnęliśmy kolejne nabory. Tym razem środki pozwolą m.in. na upamiętnienie ważnych dla społeczności miejsc czy edukację zdrowotną – podkreśla wicemarszałek Rafał Rajkowski:

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 decyzją zarządu województwa mazowieckiego prawie 365 tys. zł pozwoli na odbudowę stawu retencyjnego na terenie działki nr ewid. 372 w miejscowości Drwalew w gminie Chynów – mówi wójt gm. Tadeusz Zakrzewski:

„Mazowsze dla miejsc pamięci” to program samorządu województwa mazowieckiego, w ramach którego gminu i powiaty mogły pozyskiwać środki na rewitalizację, modernizację, konserwację, a także tworzenie nowych miejsc pamięci takich jak: pomniki, kapliczki, krzyże przydrożne, nagrobki czy tablice upamiętniające wydarzenia lub postacie historyczne. Wsparciem mogły być objęte obiekty związane m.in. z działaniami prowadzonymi na rzecz odzyskania lub obrony niepodległości Polski, a także wydarzenia i postacie znaczące dla narodu i państwa polskiego oraz województwa mazowieckiego, w szczególności osoby, które walczyły o wolność i suwerenność Polski lub były ofiarami represji władz zaborczych i reżimów totalitarnych, a także miejsca ich spoczynku, walk i męczeństwa. W tym roku samorząd województwa przeznaczył 2 mln zł na realizację 38 inwestycji. Ponad 375,6 tys. zł to dofinasowanie na 8 projektów w regionie radomskim i powiecie grójeckim.
W Radomiu dzięki wsparciu władz regionu zostanie zrealizowany projekt „Profilaktyka zdrowia psychicznego w obliczu chorób neurodegeneracyjnych”. Do miasta trafi 70,6 tys. zł na działania związane z promocją zdrowia psychicznego i profilaktyką zaburzeń wśród mieszkańców województwa – mówi wiceprezydent Marta Michalska-Wilk:

W programie „Mazowsze dla zdrowia psychicznego” o wsparcie mogły ubiegać się powiaty i miasta na prawach powiatu. Dofinansowanie mogło obejmować promocję zdrowia i edukację zdrowotną z zakresu zdrowia psychicznego dostosowaną do potrzeb różnych grup społeczeństwa, prowadzoną w formie np. poradnictwa indywidualnego i grupowego, programów psychoedukacyjnych czy warsztatów i szkoleń. Na realizację programu władze regionu przeznaczyły ponad 1,5 mln zł. Dzięki temu zostaną zrealizowane 23 projekty w całym województwie.