Rozpoczęto kontrole segregacji odpadów! Jak uniknąć kłopotów, mandatów i podwyższonych opłat?

Zadaniem gmin jest osiągnięcie określonego w ustawie % wagowego odpadów komunalnych poddanych recyklingowi lub odzyskowi za dany rok kalendarzowy. W przypadku niespełnienia wymagań gmina zostanie ukarana dotkliwą karą finansową. Z każdym rokiem % recyklingu i odzysku odpadów rośnie i tak za rok 2024 gmina ma osiągnąć poziom 45% wagowo.   W związku z tym realizowane są masowe kontrole segregacji odpadów u mieszkańców.   Kontrole rozpoczęły się wraz z końcem kwietnia 2024 roku z uwagi na obowiązywanie ustawowego obowiązku selektywnej zbiórki od dnia 01.01.2021 roku.   Główna zasada dotycząca selektywnej zbiórki odpadów: W pojemniku na resztkowe odpady zmieszane (czarny pojemnik, czarny worek) nie mogą znajdować się surowce podlegające obowiązkowej segregacji takie jak:  szkło tworzywa sztuczne i metale, papier i tektur, odpady kuchenne ulegające biodegradacji, odpady zielone.   Za nieprawidłowe segregowanie odpadów przewidziano następujące sankcje:  • Mandat w wysokości do 500 złotych, • Trzykrotne zwiększenie stawki opłat za odpady.     W przypadku potwierdzenia nieprawidłowości zostanie nałożona dodatkowa opłata za miesiąc, w którym stwierdzono nieprawidłową segregacje. Wyższa stawka może obowiązywać aż do momentu osiągnięcia prawidłowej segregacji.   Jak będzie wyglądać kontrola? Kontrole będą przeprowadzać w dniu odbioru odpadów: • Osoby pracujące w firmie zajmującej się wywozem odpadów z gminnym kontrolerem. Jeśli stwierdzą oni, że odpady z konkretnej nieruchomości nie są prawidłowo segregowane, zgłoszą ten fakt do Urzędu Gminy oraz oznaczą pojemnik czerwoną naklejką z datą kontroli. Po zawiadomieniu Urząd rozpocznie postępowanie; • Funkcjonariusze Straży Miejskiej. Za brak segregacji lub brak umowy na odbiór odpadów mogą nałożyć mandat w wysokości do 500 złotych. Gminny system gospodarowania odpadami z założenia ma być samofinansujący się z opłat od mieszkańców, z tego względu podwyższone opłaty za niedopełnienie obowiązku selektywnej zbiórki są rekompensatą finansową za oddawanie odpadów zmieszanych, których koszt transportu i zagospodarowania jest wyższe niż odpadów prawidłowo posegregowanych. Naliczanie dodatkowych opłat mieszkańcom, którzy niedopełniają obowiązku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ma na celu ochronę pozostałych uczestników systemu gospodarowania odpadami przed wzrostem opłat podstawowych. Segregowanie odpadów jest jednym z najważniejszych działań, jakie możemy podjąć w celu ochrony naszej planety. W obliczu rosnących problemów związanych z zanieczyszczeniem środowiska i wyczerpywaniem zasobów naturalnych segregacja odpadów staje się kluczowym elementem zrównoważonego rozwoju. Wyrzucanie wszystkich odpadów do jednego worka czy kontenera sprawia, że trafiają one na wysypisko lub są spalane, co prowadzi do poważnych konsekwencji dla przyrody. Odpady nieodpowiednio składowane mogą przedostać się do gleby, wód gruntowych i rzek, powodując skażenie środowiska oraz zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt. Poprzez segregację odpadów, możemy minimalizować negatywny wpływ na nasze otoczenie. Segregacja odpadów umożliwia odzyskiwanie i recykling wielu z tych surowców. Na przykład, plastik, szkło, papier i metal mogą być przetwarzane i ponownie wykorzystywane, co redukuje zapotrzebowanie na nowe surowce oraz energię zużytą podczas ich produkcji. Dzięki temu można oszczędzać wodę, energię i zmniejszać emisję gazów cieplarnianych. Proces recyklingu i odzyskiwania surowców tworzy miejsca pracy oraz przyczynia się do wzrostu gospodarczego. Wprowadzanie innowacyjnych technologii i metod przetwarzania odpadów przynosi korzyści zarówno ekonomiczne, jak i społeczne.