Segregujmy prawidłowo odpady!

Szanowni Państwo!

W związku z koniecznością osiągnięcia przez gminy poziomów odzysku odpadów komunalnych określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach pod rygorem kar finansowych przypominamy o obowiązku segregacji odpadów zgodnie z zasadami opisanymi w przekazanej Państwu ulotce oraz dostępnej tutaj.

Kontrola firmy odbierającej odpady wykazała, że segregacja w Myszkowie szczególnie w altanach śmietnikowych nie jest prawidłowa, co widać na poniższych fotografiach wykonanych w ostatnich miesiącach.

Tak nagromadzone odpady nie będą odebrane przez firmę jako segregowane do różnych pojazdów, gdyż na każdej instalacji przyjmującej odpady sklasyfikowane będą jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i za takie gmina musi zapłacić z uiszczanych przez Państwa opłat.

W przypadku stwierdzenia braku selekcji zostanie naliczona stawka podwyższona w kwocie 58,80 zł od osoby zamieszkałej.