Transmisja z obrad V sesji Rady Miasta

Zapraszamy do śledzenia transmisji z V sesji Rady Miasta w Myszkowie. Transmisja rozpocznie się 7 marca br. o godz. 11:00 na kanale Youtube.
Porządek obrad V sesji Rady Miasta w Myszkowie:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 2. Ustalenie porządku obrad. 3. Informacja Przewodniczącego Rady o podpisaniu protokołu z sesji Rady Miasta z dnia 7 lutego 2019r. oraz o uwagach wniesionych przez radnych. 4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym. 5. Przyjęcie informacji na temat stanu środowiska w województwie śląskim w 2017r. 6. Podjęcie uchwał w sprawie:

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Myszków na lata 2019-2031,
zmian w budżecie na 2019 rok,
zmiany uchwały Nr III/16/19 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 21 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2019r.,
zatwierdzenia planu pracy Rady Miasta w Myszkowie na 2019 rok,
stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Ponadgimnazjalnej Szkoły SpecjalnejPrzysposabiającej do Pracy w Myszkowie w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy w Myszkowie,
ustalenia projektu planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Myszków oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku,
wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Myszków,
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myszków położonej w Myszkowie (obręb Myszków),
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą,
przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Myszków na rok 2019,
zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Myszkowa w sprawie Budżetu Partycypacyjnego w mieście Myszków na 2020 rok,
ustanowienia gminnego programu osłonowego dla Miasta Myszkowa na lata 2019-2023.

7. Wnioski i oświadczenia radnych. 8. Zamknięcie obrad sesji.
Transmisja z V sesji Rady Miasta w Myszkowie – kliknij tutaj.