Transmisja z obrad VII sesji Rady Miasta

Zapraszamy do śledzenia transmisji z VII sesji Rady Miasta w Myszkowie. Transmisja rozpocznie się 9 maja br. o godz. 11:00 na kanale Youtube.
Transmisja z obrad VII sesji Rady Miasta w Myszkowie
Porządek obrad VII sesji Rady Miasta w Myszkowie: 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 2. Ustalenie porządku obrad. 3. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o podpisaniu protokołu z sesji Rady Miasta z dnia 4 kwietnia 2019r. oraz o uwagach wniesionych przez radnych. 4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym. 5. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Myszkowie za 2018r. 6. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2018 rok dla gminy Myszków. 7. Podjęcie uchwał w sprawie:

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Myszków na lata 2019-2031,
zmian w budżecie na 2019 rok,
zmiany uchwały Nr XXIII/181/16 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 1 września 2016 roku w sprawie przyjęcia na terenie Gminy Myszków programu dla rodzin wielodzietnych pn.:”Nasza Duża Rodzina”,
wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym,
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami,
wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej zasób nieruchomości Gminy Myszków na czas oznaczony do trzech lat,
zmiany uchwały Nr XXV/194/16 z dnia 6 października 2016r. w sprawie wskazania jednostek organizacyjnych Gminy Myszków obsługiwanych przez Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli oraz zakresu prowadzonej obsługi,
ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Myszków oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku,
rozpatrzenia skargi złożonej na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Myszkowie,
przyjęcia „Programu Usuwania Azbestu z terenu Gminy Myszków”,
określenia zasad udzielania dotacji celowej do wymiany starych źródeł ciepła na nowe proekologiczne na terenie Miasta Myszkowa,
udzielenie pomocy finansowej z budżetu Miasta Myszkowa na 2019r. dla Powiatu Myszkowskiego na dofinansowanie analiz próbek ścieków oczyszczonych oraz próbek wody oczyszczonej,
udzielenie pomocy finansowej z budżetu Miasta Myszkowa na 2019r. dla Powiatu Myszkowskiego na dofinansowanie kosztów czyszczenia separatorów,
przekazania środków finansowych dla Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie,
przyjęcia „Gminnego programu wspierania rodziny dla Myszkowa na lata 2019-2021”.

8. Informacja na temat interpelacji złożonych przez radnych w okresie międzysesyjnym. 9. Wnioski i oświadczenia radnych. 10. Zamknięcie obrad sesji.