Transmisja z obrad XI sesji Rady Miasta

Zapraszamy do śledzenia transmisji z XI sesji Rady Miasta w Myszkowie. Transmisja rozpocznie się 27 czerwca br. o godz. 9:00 na kanale Youtube.
Transmisja z obrad XI sesji Rady Miasta w Myszkowie
Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 2. Ustalenie porządku obrad. 3. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o podpisaniu protokołów z sesji Rady Miasta z dnia 9.05 2019r., 16.05.2019r., 10.06.2019r. oraz o uwagach wniesionych przez radnych. 4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym. 5. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy- debata. 6. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Miasta Myszkowa. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Myszkowa za 2018 rok. 8. Podjęcie uchwały w sprawie nieudzielenia Burmistrzowi Miasta Myszkowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok. 9. Podjęcie uchwał w sprawie:

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Myszków na lata 2019-2031,
zmian w budżecie na 2019 rok,
udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miasta Częstochowa na realizację zadania z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w zakresie organizacji i prowadzenia izby wytrzeźwień,
nabycia na rzecz Gminy Myszków własności nieruchomości położonej w Myszkowie obręb Myszków,
zmiany uchwały Nr XXIII/186/16 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 1 września 2016r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Myszkowa,
powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników,
upoważnienia do złożenia wniosku oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – PSZOK zlokalizowanego w Myszkowie przy ul. Prusa 70 i budowy mini PSZOK-ów na terenie miasta Myszkowa”,
zmiany uchwały Nr XXXII/287/13 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie ustalenia cen biletów za przejazdy środkami lokalnego transportu zbiorowego, wysokości opłat dodatkowych oraz uprawnień do ulgowych i bezpłatnych przejazdów w komunikacji miejskiej na terenie Gminy Myszków.

10. Informacja na temat interpelacji złożonych przez radnych w okresie międzysesyjnym. 11. Wnioski i oświadczenia radnych. 12. Zamknięcie obrad sesji.