Transmisja z obrad XVI sesji Rady Miasta

Zapraszamy do śledzenia transmisji z XVI sesji Rady Miasta w Myszkowie. Transmisja rozpocznie się 29 sierpnia br. o godz. 11:00 na kanale Youtube.
Transmisja z obrad XVI sesji Rady Miasta w Myszkowie
Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 2. Ustalenie porządku obrad. 3. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o podpisaniu protokołów z sesji Rady Miasta z dnia 24.06.19r., 27.06.19r., 2.07.19r., 24.07.19r. oraz o uwagach wniesionych przez radnych. 4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym. 5. Podjęcie uchwał w sprawie:

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Myszków na lata 2019 -2031,
zmian w budżecie na 2019 rok,
zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników,
zmiany załącznika do Uchwały Nr XLIV/350/18 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 1 marca 2018r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/333/18 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 12 stycznia 2018r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie gminy Myszków, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania,
uchwalenia zmiany do Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Myszkowa na 2019r.
uchwalenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.

6. Informacja na temat interpelacji złożonych przez radnych w okresie międzysesyjnym. 7. Wnioski i oświadczenia radnych. 8. Zamknięcie obrad sesji.