Transmisja z obrad XXXI sesji Rady Miasta

Zapraszamy do śledzenia transmisji z obrad XXXI sesji Rady Miasta w Myszkowie. Transmisja rozpocznie się 19 listopada br. o godz. 11:00 za pośrednictwem platformy esesja.tv. Sesja odbędzie się w trybie zdalnym.
Transmisja z obrad XXXI sesji Rady Miasta w Myszkowie
Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 2. Ustalenie porządku obrad. 3. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o podpisaniu protokołów z sesji Rady Miasta z dnia 29.09.2020 r. i 30.10.2020 r. oraz o uwagach wniesionych przez radnych. 4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym. 5. Przyjęcie informacji z wykonania budżetu miasta Myszkowa za I półrocze 2020r. oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2020r. 6. Przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Myszków za rok 2019/2020. 7. Przedstawienie informacji Urzędu Skarbowego w Myszkowie dotyczącej analizy oświadczeń majątkowych. 8. Podjęcie uchwał w sprawie:

zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Myszków na lata 2020-2032,
zmian w budżecie Miasta Myszkowa na rok 2020,
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Myszków na lata 2021-2025,
określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Myszków na rok szkolny 2020/2021,
Programu współpracy Gminy Myszków z organizacjami pozarządowymi na 2021r.,
zmiany andbdquo;Regulaminu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości nagród pieniężnych Gminy Myszków w dziedzinie sportuandrdquo; wprowadzonego Uchwałą Nr XXXVIII/299/17 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 5 października 2017r.,
uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Myszków,
określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
udzielenia pomocy finansowej z budżetu Miasta na 2020r. dla Powiatu Myszkowskiego na dofinansowanie do remontu w Poradni Terapii Uzależnień od alkoholu w Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej nr 2 w Myszkowie, ul. Partyzantów 21,
wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Myszkowie obręb Myszków,
wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Myszkowie obręb Nowa Wieś.

9. Informacja na temat interpelacji złożonych przez radnych w okresie międzysesyjnym. 10. Wnioski i oświadczenia radnych. 11. Zamknięcie obrad sesji.