Transmisja z obrad XXXIV sesji Rady Miasta

Zapraszamy do śledzenia transmisji z obrad XXXIV sesji Rady Miasta w Myszkowie. Transmisja rozpocznie się 4 lutego br. o godz. 11:00 za pośrednictwem platformy esesja.tv. Sesja odbędzie się w trybie zdalnym.

Transmisja z obrad XXXIV sesji Rady Miasta w Myszkowie

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o podpisaniu protokołu z sesji RM z dnia 29 grudnia 2020r. oraz o uwagach wniesionych przez radnych.
4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myszków na lata 2021-2032,
zmian w budżecie Miasta Myszkowa na rok 2021,
wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Myszkowie obręb Myszków przy ul. Lotniczej 8,
wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Myszkowie obręb Myszków przy ul. 1 Maja,
obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myszków służebnością przesyłu,
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami,
zmiany Uchwały Nr XXXIII/141/20 z dnia 27 kwietnia 2020r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania,
przekazania wniosku według właściwości,
przekazania petycji według właściwości,
uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Myszków na lata 2021-2025.

6. Informacja na temat interpelacji złożonych przez radnych w okresie międzysesyjnym.
7. Wnioski i oświadczenia radnych.
8. Zamknięcie obrad sesji.