Wsparcie sejmiku dla regionu radomskiego i powiatu grójeckiego

Są pieniądze na realizację kolejnych czterech programów wsparcia. Tym razem Sejmik Województwa Mazowieckiego pomoże m.in. w ratowaniu zabytków, wymianie źródeł ciepła, rewitalizacji miejsc pamięci czy edukacji zdrowotnej z zakresu zdrowia psychicznego. Łącznie do regionu radomskiego i powiatu grójeckiego trafi ponad 3,3 mln zł dofinansowania.Sejmik Województwa Mazowieckiego rozstrzygnął kolejne cztery programy wsparcia – „Mazowsze dla zabytków”, „Mazowsze dla czystego ciepła”, „Mazowsze dla miejsc pamięci” i „Mazowsze dla zdrowia psychicznego”.
– Do regionu radomskiego i powiatu grójeckiego trafia duża pomoc z budżetu województwa mazowieckiego. Tylko w tym roku podpisaliśmy już ponad 500 umów. W sumie prowadzimy ponad 20 różnych programów wparcia. Podczas wczorajszej sesji sejmiku rozstrzygnęliśmy kolejne cztery – podkreśla wicemarszałek Rafał Rajkowski.Mazowsze dla zabytków
Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach – na takie działania można było pozyskać dotację z programu „Mazowsze dla zabytków”.
– Prawie 3 mln zł z naszego budżetu pozwolą na wykonanie prac restauratorskich, konserwatorskich i robót budowlanych przy 34 obiektach zabytkowych w regionie radomskim i powiecie grójeckim. Są wśród nich zarówno obiekty sakralne, jak i zabytkowe budynki mieszkalne, obrazy czy witraże – zaznacza radny województwa Leszek Przybytniak.
Samorząd województwa mazowieckiego dofinansował 140 projektów. W sumie to 13,8 mln zł na ratowanie zabytków w całym regionie. Wsparcie obejmuje m.in. remonty elewacji, konserwacje – witraży, polichromii, ambony czy malowideł ściennych.
Mazowsze dla czystego ciepła. O wsparcie w ramach programu mogły ubiegać się gminy z terenu województwa mazowieckiego, które realizują lub przed podpisaniem umowy uruchomią program udzielania mieszkańcom dotacji do wymiany źródeł ciepła wraz z termomodernizacją budynków mieszkalnych lub dodatku na zakup nośników energii. W sumie samorząd województwa przeznaczył 4,8 mln zł na realizację 18 projektów w całym województwie. 300 tys. zł z budżetu województwa mazowieckiego pomoże w wymianie pieców w gminie Rusinów.Mazowsze dla miejsc pamięci
Gminy i powiaty mogły również pozyskać środki na rewitalizację, modernizację, konserwację, a także tworzenie nowych miejsc pamięci, takich jak: pomniki, kapliczki, krzyże przydrożne, nagrobki czy tablice upamiętniające wydarzenia lub postacie historyczne. Wsparciem mogły być objęte obiekty związane z działaniami prowadzonymi na rzecz odzyskania lub obrony niepodległości Polski, a także wydarzenia i postacie ważne dla narodu i państwa polskiego oraz województwa mazowieckiego, w szczególności osoby, które walczyły o wolność i suwerenność Polski lub były ofiarami represji władz zaborczych i reżimów totalitarnych, a także miejsca ich spoczynku, walk i męczeństwa. Władze regionu przeznaczyły 2 mln zł na realizację 38 inwestycji w całym województwie. W regionie radomskim i powiecie grójeckim wsparcie otrzymało 8 projektów na kwotę 375,6 tys. zł.
Mazowsze dla zdrowia psychicznego. Samorząd województwa mazowieckiego wspiera również działania związane z promocją zdrowia psychicznego i profilaktyką zaburzeń wśród mieszkańców. Na program „Mazowsze dla zdrowia psychicznego” przeznaczył ponad 1,5 mln zł. Dzięki temu zostaną zrealizowane 23 projekty w całym województwie. Radom dzięki wsparciu samorządu województwa – ponad 70,6 tys. zł – zrealizuje projekt „Profilaktyka zdrowia psychicznego w obliczu chorób neurodegeneracyjnych”.
O dofinansowanie mogły ubiegać się powiaty i miasta na prawach powiatu. Wsparcie obejmowało promocję zdrowia i edukację zdrowotną z zakresu zdrowia psychicznego dostosowaną do potrzeb różnych grup społeczeństwa prowadzoną w formie np. poradnictwa indywidualnego i grupowego, programów psychoedukacyjnych czy warsztatów i szkoleń.