Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa

…………………………          (Pieczęć jednostki) Starosta Grodziski działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023r. poz. 344 ze zm.) przekazuje do publicznej wiadomości:   Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do dokonania darowizny na rzecz użytkownika wieczystego   Miejscowość (obręb ewidencyjny)Adres nieruchomościNr działkiPowierzchnia działkiNr księgi wieczystej Wartość rynkowa prawa własności Wartość prawa własności z uwzględnieniem praw użytkowania wieczystego300501_2.0003 Granowo  Granowo442/7  0,0594 ha  PO1S/00052643/8  34.220,00 zł 14. 773,00 zł   Przeznaczenie nieruchomości: Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Granowo uchwalonym Uchwałą Nr VIII/42/2011 z 27  czerwca 2011r. działka nr 442/7  w Granowie stanowi teren działalności gospodarczej bez prawa zabudowy mieszkaniowej. Dla działki nr 442/7 w Granowie nie wydano decyzji o warunkach zabudowy oraz nie jest ona objęta  decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach. Przedmiotowa działka nie jest objęta Uchwałą Rady Gminy Granowo w sprawie rewitalizacji lub specjalnej  strefy rewitalizacji. Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków działka nr 442/7, położona w Granowie stanowi tereny kolejowe (Tk). Sposób zagospodarowania nieruchomości:   Aktualnie przedmiotowa nieruchomość stanowi własność Skarbu Państwa i znajduje się w użytkowaniu wieczystym Gminy Granowo, która  ponosi koszty jej utrzymania.  Opis nieruchomości: Działka nr 442/7 stanowi nieużytek  jest niezbudowana i nieogrodzona. W centralnej części działki znajduje się słup ( dwie podpory betonowe) oraz przebiega naziemna  linia elektroenergetyczna. Sąsiedztwo działki stanowią tory kolejowe. Położona jest przy ul. Dworcowej. Uzbrojenie infrastrukturalne w zasięgu.   Termin do złożenia wniosku wynosi: 6 tygodni od dnia podania do publicznej wiadomości osobie, która spełnia jeden z następujących warunków: przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów; jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą.                 * Zgodnie  z  art.  35  ust.  1  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce  nieruchomościami  (Dz.U.  z  2023  r., poz. 344 ze zm.), wykaz wywiesza się na okres 21 dni.   * Osoba wyznaczona do kontaktu  Katarzyna Rabiega- Łakoma Nr telefonu: 61 44 52 531 ……………………………..   (Pieczęć i podpis osoby upoważnionej)