Wykaz nieruchomości stanowiącej przedmiot własności Powiatu Tczewskiego przeznaczonej do sprzedaży – dz. nr 11/15, obręb 5, miasto Tczew

Tczew, dnia 18 kwietnia 2024 r. Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023r. poz. 344 z zm.) Zarząd Powiatu Tczewskiego podaje do publicznej wiadomości: wykaz nieruchomości stanowiącej przedmiot własności Powiatu Tczewskiego przeznaczonej do sprzedaży Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży:  zabudowana nieruchomość położona przy ul. Armii Krajowej 84C w Tczewie, oznaczona, jako działka nr 11/15 (obręb 5) o powierzchni 0.5056 ha, zapisana w księdze wieczystej nr GD1T/00028880/9, prowadzonej przez IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tczewie.  Opis nieruchomości:  Nieruchomość usytuowana jest w dzielnicy mieszkaniowej Suchostrzygi. Sąsiedztwo nieruchomości stanowią budynki użytkowe o funkcji handlowo-usługowej, budynki jednorodzinne i wielorodzinne oraz budynek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Działka o kształcie nieregularnym i konfiguracji niezróżnicowanej, ogrodzona płotem z elementów prefabrykowanych z bramą przesuwną bez napędu od strony wjazdu, pozostałe granice działki ogrodzone częściowo płotem murowanym i segmentami betonowymi. Teren utwardzony płytami betonowymi i nawierzchnią asfaltową.                                                                Nieruchomość zabudowana jest dwubryłowym, niepodpiwniczonym budynkiem użytkowym z 1975 r. o funkcji biurowo-magazynowej o powierzchni 1034 m2. Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, telefoniczną i ciepłowniczą (ogrzewanie c.o. z sieci miejskiej). Część magazynowa z zapleczem: jednokondygnacyjna, składająca się z pomieszczeń magazynowych, toalety i nieogrzewanej hali głównej, ściany konstrukcyjne wykonane z prefabrykowanych słupów i belek żelbetowych, strop z płyt kanałowych SPB, stolarka okienna metalowa i drewniana o znacznym stopniu zużycia, okna w pomieszczeniach magazynowych zabezpieczone od wewnątrz kratami metalowymi, wrota stalowe, wypełnione blachą falistą.  Część biurowa: dwukondygnacyjna, na parterze dwa pomieszczenia biurowe (w tym jedno z zapleczem socjalnym), archiwum, komunikacja i schody na piętro, pomieszczenie magazynowe i węzeł sanitarny z szatnią. Na piętrze znajduje się sześć pomieszczeń biurowych, komunikacja, kuchnia, toaleta, łazienka. W pomieszczeniach biurowych i socjalnych stolarka okienna PCV, drzwi wejściowe z profili aluminiowych, drzwi wewnętrzne płycinowe. Ściany konstrukcyjne murowane tradycyjnie z bloczków gazobetonowych. Klatka schodowa i schody żelbetowe z lastryka, poręcze metalowe. Wszystkie pomieszczenia ogrzewane. Przeznaczenie nieruchomości:  Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa, działka nr 11/15 położona jest w obrębie jednostki urbanistycznej oznaczonej na rysunku Planu symbolem UMW4 – „Suchostrzygi”/U, w terenie przestrzeni publicznych przeznaczonym pod zabudowę usługową. Szczegółowe ustalenia znajdują się w mpzp, dostępnym w Urzędzie Miejskim w Tczewie, Pl. Piłsudskiego 1, Wydział Rozwoju Miasta.  W dniu 31 marca 2016 r. Rada Miejska w Tczewie podjęła Uchwałę Nr XVII/138/2016 o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w mieście Tczewie (Dz. Urz. Woj. Pom. poz. 1623 z dn. 27 kwietnia 2016 r.) . Teren przedmiotowej działki nie jest położony na obszarze zdegradowanym, ani nie jest objęty obszarem rewitalizacji. W uchwale nie ustanowiono prawa pierwokupu w obszarze rewitalizacji, o którym mowa w art. 11 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2020 r. poz. 485).   Termin i sposób zagospodarowania nieruchomości: nieokreślony, w gestii nabywcy leży sposób zagospodarowania nieruchomości, który winien być zgodny z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Cena nieruchomości: 4 900 000,00 zł (słownie: cztery miliony dziewięćset tysięcy złotych 00/100).  Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku od towarów i usług. Wykaz ten wywiesza się na okres 21 dni tj. od 18 kwietnia 2024 r. do 9 maja 2024 r. na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Tczewie przy ul. Piaskowej 2 (I piętro i zewnętrzna przed budynkiem). Ponadto informację o wywieszeniu wykazu zamieszcza na stronach internetowych: www.powiat.tczew.pl, www.bip.powiat.tczew.pl oraz monitorurzedowy.pl – internetowej gazecie codziennej na prawach prasy drukowanej. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 wynosi sześć tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. do dnia 31 maja 2024 r. Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Gospodarki Nieruchomościami Powiatu Starostwa Powiatowego w Tczewie przy ul. Piaskowej 2: I piętro, pokój nr 129, tel. 58 77-34-853.