wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny na rzecz jej użytkownika wieczystego Gminy Miejskiej Tczew

GN.6840.10.2023.IC                                                                                                                Tczew, dnia 3 kwietnia 2024 roku Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 roku poz. 344, z późn. zm.) dalej ugn Starosta Tczewski, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej podaje do publicznej wiadomości: wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny na rzecz jej użytkownika wieczystego Gminy Miejskiej Tczew Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: działka nr 34, obręb nr 4, miasto Tczew, sklasyfikowana w ewidencji gruntów i budynków jako „Bz – Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe”, dla której Sąd Rejonowy w Tczewie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GD1T/00038102/5; działy III i IV ww. księgi wieczystej na dzień 3 kwietnia 2024 roku wolne są od wpisów. Powierzchnia nieruchomości: 0,1793 ha. Opis nieruchomości: na terenie działki nr 34 Gmina Miejska Tczew zrealizowała inwestycję pn.”Zagospodarowanie terenu przy Al. Solidarności na teren rekreacyjny – Budżet Obywatelski”; w ramach której wykonano: ciąg pieszy, elementy małej architektury, nasadzenia zieleni; teren jest ogólnodostępny, służy mieszkańcom w celach rekreacyjnych.  Przeznaczenie nieruchomości: zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego miasta Tczewa działka nr 34 położona jest w jednostce urbanistycznej UMW4 „Suchostrzygi” należącej do strefy miejskiej z przewagą zabudowy mieszkaniowej o wysokim wskaźniku intensywności zabudowy, w terenie przestrzeni publicznej obejmującej teren zieleni urządzonej (ZP) oraz w jednostce urbanistycznej O5b „Kanał Młyński” należącej do strefy otwartej chronionej przed urbanizacją, w terenie przestrzeni publicznej obejmującym tereny zieleni urządzonej (ZP);  Biuro Planowania Przestrzennego w posiadanych rejestrach nie znajduje informacji na temat wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowej działki.  Sposób zagospodarowania nieruchomości: zagospodarowana jako ogólnodostępny teren rekreacyjny  Termin zagospodarowania nieruchomości: nie dotyczy.  Cena nieruchomości: nie dotyczy. Informacje o przeznaczeniu do zbycia: darowizna nieruchomości własności Skarbu Państwa na rzecz jej użytkownika wieczystego -Gminy Miejskiej Tczew następuje za zgodą Wojewody Pomorskiego z przeznaczeniem na wykonywanie zadań własnych gminy w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty – tj. ogólnodostępny teren rekreacyjny – Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 26 stycznia 2024 roku w sprawie zgody na dokonanie darowizny nieruchomości.   Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2: na podstawie art. 34 ust. 8 ugn w niniejszej sprawie nie stosuje się powyższego przepisu. Powyższy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Tczewie przy ul. Piaskowej 2 oraz zamieszczenie na stronach internetowych starostwa www.powiat.tczew.pl oraz www.bip.powiat.tczew.pl. Informację o wywieszeniu tego wykazu i zamieszczeniu na stronie internetowej podaje się w prasie o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość. Ponadto wykaz przekazuje się Wojewodzie Pomorskiemu, w celu jego zamieszczenia na stronie podmiotowej Wojewody w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 21 dni. Na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 2 i 4 ugn, zbycie nieruchomości następuje w drodze bezprzetargowej. Szczegółowych informacji udziela Iwona Cemka – Wydział Skarbu Państwa Starostwa Powiatowego w Tczewie, ul. Piaskowa 2, pokój 131, tel. 58 77 34 851.