XLIV Sesja Rady Miasta w Myszkowie

Zapraszamy do śledzenia transmisji z obrad XLIV sesji Rady Miasta w Myszkowie. Transmisja rozpocznie się 28 grudnia br. o godz. 9:30 za pośrednictwem platformy esesja.tv. Sesja odbędzie się w trybie zdalnym.

Transmisja z obrad XLIV sesji Rady Miasta w Myszkowie

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o podpisaniu protokołu z sesji Rady Miasta z dnia 25.11.2021r. oraz o uwagach wniesionych przez radnych.
4. Informacja Burmistrza Miasta za okres od grudnia 2020r. do grudnia 2021r. o zgłoszonych żądaniach, o których mowa w art. 36 ust. 1-3 i ust. 5 oraz wydanych decyzjach, o których mowa w art. 37 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myszków na lata 2022-2034.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Myszkowa na rok 2022:

odczytanie projektu uchwały budżetowej,
odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
odczytanie opinii i wniosków komisji właściwej do spraw budżetu,
przedstawienie autopoprawek Burmistrza do projektu uchwały budżetowej,
dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Burmistrza,
głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myszków na lata 2021-2032,
zmian w budżecie Miasta Myszkowa na rok 2021,
ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021,
wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanej nieruchomości położonej w Myszkowie obręb Mrzygłódka,
wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym najemcą kolejnej umowy najmu nieruchomości stanowiącej zasób nieruchomości gminy Myszków na czas oznaczony do trzech lat,
pokrycia w 2021 roku części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
zmiany regulaminu udzielania dofinansowania na realizację przedsięwzięć niskoemisyjnych w budynkach mieszkalnych w ramach projektu pn. „Granty – wymiana pieców c.o. w Myszkowie” dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działania 4.6 Czyste powietrze, Poddziałanie 4.6.1 Czyste powietrze – konkurs.,
przyjęcia planów pracy komisji Rady Miasta w Myszkowie na 2022r.,
zatwierdzenia planu pracy Rady Miasta w Myszkowie na 2022 rok,
zmiany uchwały Nr I/5/18 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 22 listopada 2018r. w sprawie powołania członków oraz wyboru Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Komisji Rewizyjnej Rady Miasta w Myszkowie,
zmiany uchwały Nr I/3/18 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 22 listopada 2018r. w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta w Myszkowie oraz ustalenia ich składu osobowego,
uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Myszkowa na 2022r.
uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Myszkowa na 2022r.

9. Wybór opiekuna Młodzieżowej Rady Miasta Myszkowa.
10. Informacja na temat interpelacji złożonych przez radnych w okresie międzysesyjnym.
11. Wnioski i oświadczenia radnych.
12. Zamknięcie obrad sesji.