XLIX sesja Rady Miasta w Myszkowie

Zapraszamy do śledzenia transmisji z obrad XLIX sesji Rady Miasta w Myszkowie. Transmisja rozpocznie się 5 maja br. o godz. 11:00 za pośrednictwem platformy esesja.tv. Sesja odbędzie się w sali sesyjnej UM Myszków (II piętro).

Transmisja z obrad XLIX sesji Rady Miasta w Myszkowie

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o podpisaniu protokołu z sesji Rady Miasta z dnia 7.04.2022r. oraz o uwagach wniesionych przez radnych.
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Myszkowie za 2021r.
6. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2021 rok dla gminy Myszków.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myszków na lata 2022-2034,
zmian w budżecie miasta Myszkowa na rok 2022,
przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Myszków na rok 2022,
zmiany uchwały Nr XXIII/186/16 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 1 września 2016r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Myszkowa,
wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości położonej w Myszkowie obręb Nowa Wieś,
wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Myszkowie obręb Będusz,
nadania nazwy rondu w Myszkowie (rondo Rzeczypospolitej),
nadania nazwy rondu w Myszkowie (rondo Niepodległości),
wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy w trybie bezprzetargowym,
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą,
odstąpienia od sporządzenia opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa dla obrębów: Mrzygłódka, Mrzygłód, Nierada i Kręciwilk oraz fragmentów obrębów Myszków i Ręby oraz w sprawie odstąpienia od sporządzenia opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa dla obrębów Będusz i Potasznia oraz fragmentów obrębu Myszków,
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa dla południowej części miasta w obrębach: Potasznia, Będusz, Mrzygłódka, Mrzygłód, Nierada i Kręciwilk oraz fragmentów obrębów Myszków i Ręby,
zmiany uchwały Nr VI/49/15 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 2 kwietnia 2015r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Myszków udostępnionych dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest gmina Myszków,
przystąpienia Gminy Myszków do Związku Powiatowo-Gminnego pod nazwą andbdquo;Jedźmy razem!” z siedzibą w Myszkowie,
przyjęcia statutu Związku Powiatowo-Gminnego pod nazwą „Jedźmy Razem!”,
uchwalenia zmiany do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 r.

8. Informacja na temat interpelacji złożonych przez radnych w okresie międzysesyjnym.
9. Wnioski i oświadczenia radnych.
10. Zamknięcie obrad sesji.