XXXVIII Sesja Rady Miasta w Myszkowie

Zapraszamy do śledzenia transmisji z obrad XXXVIII sesji Rady Miasta w Myszkowie. Transmisja rozpocznie się 24 czerwca br. o godz. 9:30 za pośrednictwem platformy esesja.tv. Sesja odbędzie się w trybie zdalnym.

Transmisja z obrad XXXVIII sesji Rady Miasta w Myszkowie

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o podpisaniu protokołu z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 6 maja 2021r. oraz o uwagach wniesionych przez radnych.
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy- debata.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Myszkowa wotum zaufania.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Myszkowa za 2020 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Myszkowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myszków na lata 2021-2032
zmian w budżecie Miasta Myszkowa na rok 2021
określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Myszków oraz jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także wskazania organu do tego uprawnionego
przyjęcia andbdquo;Programu Usuwania Azbestu z terenu Gminy Myszków
określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego
uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar na lata 2021-2025
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami
nadania nazw ulic dróg wewnętrznych
wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych umów dzierżawy nieruchomości stanowiących zasób nieruchomości Gminy Myszków na czas oznaczony do trzech lat
zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Myszków
nabycia na rzecz Gminy Myszków własności nieruchomości położonych w Myszkowie (obręb Myszków)
uchwalenia andbdquo;Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowaandrdquo;

10. Informacja na temat interpelacji złożonych przez radnych w okresie międzysesyjnym.
11. Wnioski i oświadczenia radnych.
12. Zamknięcie obrad sesji.