Zapowiedź konsultacji społecznych

28.12.23 W najbliższym czasie, tj. od 8 stycznia 2024 roku do 12 lutego 2024 roku przyjmowane będą uwagi, opinie i wnioski do projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Kędzierzyn-Koźle.
Powoływany do życia Komitet Rewitalizacji pełnić będzie m.in. funkcję opiniodawczo-doradczą Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle, a także stanowić będzie forum współpracy i dialogu interesariuszy rewitalizacji z organami Miasta. Potrzeba jego utworzenia wynika wprost z ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r.
Konsultacje prowadzone będą od 8 stycznia 2024 roku do 12 lutego 2024 roku w niżej wymienionych formach:
zbieranie uwag za pośrednictwem formularza stanowiącego załącznik do zarządzenia w postaci:elektronicznej (przekazanego na adres: rewitalizacja@kedzierzynkozle.pl bez konieczności opatrywania bezpiecznym podpisem elektronicznym),
papierowej (osobiście lub listownie na adres: Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle, ul. G. Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, Wydział Strategii, Rozwoju i Środków Pomocowych – pok. 411);

zbieranie uwag ustnych, zgłaszanych telefonicznie pod numerem 77 40 50 363, od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 14.00,
ankiety elektronicznej uzupełnianej on-line dostępnej m.in. na stronie https://bip.kedzierzynkozle.pl/ w zakładce Urząd Miasta / Konsultacje z mieszkańcami / Konsultacje z mieszkańcami – 2024 r.
Projekt uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Kędzierzyn-Koźle, a także formularz uwag oraz ankieta on-line udostępnione zostaną w formie:
elektronicznej na stronie: https://bip.kedzierzynkozle.pl/ w zakładce Urząd Miasta / Konsultacje z mieszkańcami / Konsultacje z mieszkańcami – 2024 r. oraz na stronie https://www.kedzierzynkozle.pl/pl/strona/gminny-program-rewitalizacji-miasta-kedzierzyna-kozle;
drukowanej w Urzędzie Miasta Kędzierzyn-Koźle, ul. G. Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle w Wydziale Strategii, Rozwoju i Środków Pomocowych – pok. 411.
Sposób przeprowadzenia konsultacji reguluje:
ZARZĄDZENIE NR 2950/SRP/2023 PREZYDENTA MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE z dnia 22 grudnia 2023 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Kędzierzyn-Koźle.
Ponadto załącza się:
Projekt uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Kędzierzyn-Koźle
Formularz uwag
Ważne! Uwagi, opinie i wnioski z datą wpływu przed 8 stycznia 2024 roku oraz po 12 lutego 2024 roku nie będą rozpatrywane.
Do pobrania: 
ZałącznikWielkość

2950_srp_projekt_uchwaly_w_sprawie_skladu_oraz_dzialania_komitetu_rewitalizacji.pdf247.75 KB
2950_srp_konsultacje_spoleczne_pu_-_zasady_wyznaczania_oraz_dzialania_komitetu_rewitalizacji_miasta.pdf188.63 KB
2950_srp_formularz_uwag_i_opinii_do_projektu_uchwaly_w_sprawie_._komitetu_rewitalizacji.pdf203.44 KB