Festively at Centrum DZWONI

osoby niepełnosprawne. Podczas spotkania omawiano możliwości zatrudnienia osób z niepełnosprawnością intelektualną w firmie przedsiębiorcy oraz korzyści wynikające z takiego zatrudnienia. Omówiono również różne formy wsparcia i dostępne narzędzia, które pomagają w integracji i pełnym wykorzystaniu potencjału osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Spotkanie było pełne pozytywnej energii i otwarcia na współpracę, co daje nadzieję na dalszą poprawę sytuacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy.